بازاريابى در صنعت گردشگرى

TOURISM - - ايرانسرا - حميدرضا يعقوبى آوينى

بازاريابــى در صنعــت گردشگرى يك سازوكار مديريتى ميانمــدت و بلندمدت اســت كه نيازهاى گردشــگران فعلى و آتى را پيشبينــى و براى پاســخگويى بــه ايــن نيازهــا برنامهريزىهاى لازم را انجــام مىدهــد تــا بتواند رقابت بين شــركتهاى ارائهدهنده خدمات گردشــگري مانند شركتهاى مسافرتى، خطوط هواپيمايى، هتلها و حتى مردم محلى را بهعنوان عاملان اصلى در پيشبرد فروش در اين نوع بازاريابى ايجاد كند؛ چراكه در بازاريابى گردشــگرى يك كشــور را با تمام مردم، آداب و رســوم و تاريخ و طبيعتش به يك انسان عرضــه كرده و برخــلاف بازاريابــى كالا عمل ميكنيم. در نتيجه كيفيت اين نوع بازاريابى بســيار متغير و حائز اهميت است.

شــايد مشــكلات اصلى در بازاريابى گردشگرى، تفاوت فرهنگى ميان گردشــگران (توريســتها) و مردم محلى اســت؛ لذا بايد شــرايطى را ايجاد كــرد كه مردم محلى از ورود گردشــگران منتفع شوند و از گردشگران استقبال كنند و اختلافات فرهنگى را راحتتر بپذيرند؛ در نهايت اين امر موجب رضايتمندى گردشگران خواهد شد.

پس هنگامي كه بتوانيم ميان خواســتههاى گردشگر و خواســتههاى عوامــل پيشــبرد فــروش در بازاريابى گردشگرى يك توازن برقرار كنيم، بهطور حتم ميتوانيم به تداوم صنعت گردشگرى در هر كشور اميدوار باشيم.

گردشــگرى از ديربــاز در ايــران رونق داشــته و شــواهد تاريخــى فراوانى دال بر اين مدعــا وجود دارد، اما ميزان گردشــگرى در كشــور ايران بهعنوان يكى از كشــورهاى فعال در حوزه جاذبههاى تاريخى و باستانى و جاذبههــاى طبيعى و حتــى درمانى از نظــر آمارهاى داخلى و ســازمان جهانى گردشــگرى، آنچنــان كه بايد رشــد و توســعه نيافته اســت، اما اين آمارها نبايد ما را از نقد شــرايط گردشگرى در ايران باز دارد، زيرا درآمد حاصل از گردشــگرى براى ايجاد اشتغال پايدار، افزايش درآمد سرانه و تنوع منابع درآمدى ميتواند حائز اهميت باشــد؛ لذا مسئولان با نگاهى به گردشگري بهعنوان يك منبع درآمدى، ميبايســت پس از گذر از مرحله معرفى اينگونه جاذبهها، نسبت به مشــاركت سرمايهگذاران و توســعه امكانات رفاهى گامهاى اساســى بردارند تا در مرحله تثبيت ميزان گردشــگر ورودى به كشــور، ايران بهعنوان مقصد تكرارى و خســتهكننده شــناخته نشود و درآمد ســرانه قابل مشهودى از اين منبع اقتصادى كسب شــود و ســهم اندك درآمدى ايران از ســرانه جهانى در صنعت گردشــگري افزايش يابد، بهطور مثال، شهر دبى بهعنــوان مقصد گردشــگرى مــردم اروپــا و آمريكا در فصل پاييز و زمســتان شناخته ميشــود و توانسته است حداقــل ميزان گردشــگر ثابتشــدهاى را در اين فصول داشته باشد.

از ســوى ديگــر، ايران در 10 ســال گذشــته يك مقصــد اصلى بهخصــوص بــراى توريســتدرمانى در منطقه بوده اســت، ولى اكنون كشور تركيه با نگاهى به ســرمايهگذارى درازمدت در بخش درمــان و بازاريابى ايــن بخش از صنعت گردشــگري در حال ربــودن بازار توريستدرمانى ايران است. درحالى كه تمركز بازاريابى در كشــورمان از بازاريابــى تاريخــى و طبيعى و حتى بازاريابى توريستدرمانى به بازاريابى توريست مذهبى تغيير نگرش داده و بيشتر سرمايهگذارى ايران براى جذب گردشگر مذهبى از كشورهاى مسلمان همسايه است. اگر نگرش ما در مورد توريســم به منزله يك صنعت باشد، پــس در اين صورت گردشــگرى بايد بهعنوان يك كالا مراحل مختلفى همچون توليد، توزيع، بازاريابى و مصرف را از طريــق برنامهريزى مدونى طى كند. كشــور ما از نظر توليد منابع تاريخى، طبيعى، مذهبى و حتى درمانى، در مرحلــه غنى قرار داد، اما مرحلــه توزيع و بازاريابى در اين صنعت به سرمايهگذارى وسيعى در جهت معرفى جاذبههاى گردشــگري، فرهنگ و تمــدن ايران نياز دارد تا بتوانيم گردشگران با ســطح درآمدى بالا را به كشور هدايت كنيم.

درحالــى كــه گفتــه ميشــود توريســت ميتواند درآمدى بيش از نفت براى ايران به همراه داشــته باشــد، اما شــاهد آن هســتيم كه در كشــورمان هنوز بازاريابى صحيحــى بــراى جذب گردشــگران خارجــى بهصورت گسترده انجام نشده است. شايد يكى از دلايلى كه ايران به ســهم واقعى خود از بازار جهانى گردشــگرى دســت نيافته، فقدان يك برنامه بلندمدت اســتراتژيك در حوزه بازاريابى و الزام ســازمانهاى مرتبط به ارائه گزارش و پايبندى به برنامههاى درازمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.