براي تماشاى جام جهانى؛ خانوادگى به ورزشگاه آزادى برويد

TOURISM - - ايرانسرا -

علاقهمندان بــه ورزش مىتواننــد بازىهاى جامجهانــى 2018 را همراه با اعضــاى خانواده در ورزشگاه صدهزارنفرى آزادى تماشا كنند.

به گزارش ايسنا، با دستور ناصر محمودىفرد، مدير مجموعه ورزشى آزادى، زيرساختهاى لازم براى نمايش بازىهاى جامجهانى 2018 روسيه در ورزشــگاه بزرگ آزادى فراهم شده تا علاقهمندان بــه ورزش بتواننــد اين مســابقات جــذاب و مهيج را همــراه با اعضــاى خانواده خــود در بزرگترين مجموعه ورزشــى خاورميانه تماشا كنند. بر اساس هماهنگىهاى صورتگرفته، يك نمايشــگر بزرگ به مســاحت يكهــزار و 200 مترمربع در قســمت روبــهروى جايگاه ورزشــگاه آزادى كار گذاشــته خواهد شــد تا تماشــاگران از طبقه اول و دوم ضلع غربى ورزشــگاه، تماشــاگر بازىهــاى جامجهانى ازجمله ديدارهاى تيم ملى فوتبال ايران باشــند. اين اتفاق براى نخســتينبار اســت كه در يك مجموعه ورزشــى رخ مىدهد و پيشبينى مىشود با استقبال علاقهمندان به ورزش، در مرحله نخســت 10هزار بليت فروخته شــود. در چند روز گذشــته، موضوع نمايش مســابقات جامجهانى در ورزشــگاه آزادى با كميســيون فرهنگــى، اجتماعى و امور ورزشــى شــوراى اســلامي شــهر تهــران در ميان گذاشــته شــده و اعضــا حداكثــر همــكارى را بــراى تحقق اين امر داشتهاند. در صورت موافقت نهادهاى ديگر، ويژهبرنامه نمايش مسابقات جامجهانى در مجموعه ورزشــى آزادى، از 24 خــرداد همزمــان بــا بازى افتتاحيه آغاز خواهد شــد. مدتزمان برگزارى اين رويــداد فرهنگى يكماه خواهــد بود و خانوادههاى حاضر در مجموعه ورزشى آزادى علاوه بر تماشاى مســابقات جامجهانى 2018 روســيه، از برنامههاى مفــرح ديگــر نيــز بهرهمنــد خواهند شــد. لازم به يادآورى اســت كه در زمان برگــزارى رقابتهاى جامجهانى، وســايل حملونقل عمومي ازجمله مترو و اتوبوس از ســطح شــهر تهران به سمت مجموعه ورزشى آزادى و بالعكس داير خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.