گارانتىهاى مدتدار هتلها و پروازها راه ارزانسازى سفر

يك صاحبنظر گردشگرى در گفتوگو با »توريسم« عنوان كرد

TOURISM - - ايرانسرا -

اســماعيل ناصرى، خبرنگار توريســم/ با قرارگرفتن در آســتانه تعطيلات عيــد فطر در روزهــاى پايانى خرداد، همچون نيمه خرداد شاهد افزايش نرخ سفر از جمله در حوزه حملونقــل و قيمت بليت پروازها هســتيم؛ تا جايى كه گفته مىشود در مورد بعضى از مقاصد از جمله جزيره كيش، نرخ تورها به اندازه سفرهاى كوتاهمدت خارجى است.

يك كارشــناس و صاحبنظر گردشــگرى در اينباره معتقد اســت كه افزايش نرخ حملونقل در آستانه تعطيلات عيد فطر متأثر از افزايش نرخ اجزاى بسته سفر است.

دكتــر عليرضا محمــودى در گفتوگو با »توريســم« با بيان اينكه سفر متشكل از بخشهاى مختلفى است، افزود: بهعنوان مثال، تورهاى مســافرتى از بليت حملونقل اعم از هوايى، جادهاى يا ريلى، اقامت در هتل و ســاير اقامتگاههاى رســمى، بيمه، راهنما و... تشــكيل مىشــود، بنابراين موارد متعددى در اين موضوع تأثيرگذارند. براى اينكه سفر ارزان شــود، بايد روى كثرت اين بخشهــا كار كرد، مثلاً مىتو ان در پروژه ارزانســازى ســفر، تمام آيتمهاى سفر را يكجا گارانتى كرد.

اين فارغالتحصيل دكتراى برنامهريزى گردشــگرى در بيان مثالى بــراى مدل مدنظر خود اينطور توضيح داد: مثلاً يكى از دفاتر خدمات مســافرت هوايى از سال گذشته بحث سفر مشهد را در دستور كار خود قرار داد. اين دفتر از تاريخ 3 خرداد 96 شــروع به اعزام روزانه 40 نفر به مشــهد كرد. اين تعداد در طول اين 11 ماه كاهش پيدا نكرده كه علت آن هزينه مناســب سفر است و اينكه مسافر احساس مىكند اگر از اين طريق به مشهد سفر كند، برايش مقرون بهصرفه است. اين كاهش هزينه دليلش گارانتىكردن يكساله هتل و بليت حملونقل است، طورى كه هم هتل خيالش راحت ميشود كه اگرچه تخفيف داده اما بهصورت تضمينى ســود مشخصى از محل اين قرارداد عايدش مىشــود، هم شركت طرف قرارداد بــراى بليت كه 60 درصد تخفيف داده، خاطرجمع اســت كه در طول يكســال مبلغ مشــخصى را دريافت خواهد كرد و هم مســافر از اين سفر و هزينه مناسبش رضايت دارد. وقتى شــما قرارداد يكســاله مىبنديد، طبعاً هزينهها هم سرشكن مىشــود، مثــلاً هزينه بيمه كه در ازاى هر مســافر حدوداً 3 الى 4هزار تومان اســت، با تخفيفى قابلتوجه نفرى يكهزار و 200 تومــان در نظر گرفته مىشــود. اين يكى از بهترين

روشهايى اســت كه مىتوان براى ارزانسازى سفر به خرج داد.

محمــودى با بيــان اينكه عوايــد ايــن روش بهنوعى بخشهاى مختلف گردشــگرى را دربرمىگيرد، عنوان كرد: مثلاً هتلها اگر علمي و جامع به موضوع نگاه كنند، مىبينند كه بر اســاس اين طرح خيالشــان راحت اســت. آنها معمولاً ترجيــح مىدهند كــه اگر 100 اتاق دارنــد، 30 يا 40 اتاق را گارانتــى كنند و مابقى را بــه صورتهاى ديگر از جمله رزرواســيونهاى آنلاين بفروشــند. مديران تحصيلكرده و باتجربه هتلها متوجه كارآمدى اين روش هستند.

وى در ادامــه با يادآورى اينكه آزادســازى نرخ بليت هواپيما موضوعى اســت كه در ســالهاى اخير رايج شــده، اظهار داشــت: اين اســتراتژى آزادســازى نرخ ارز، چيزى نيســت كه يكدفعه به ذهن فعالان و سياســتگذاران حوزه گردشــگرى در ايران افتاده باشــد. تمام دنيا دارند به سوى آزادسازى نرخ حملونقل مىروند.

غالب كســانى هم كه دســتاندركار حوزه حملونقل هســتند، ايــن نرخ را با توجــه به موقعيــت تقويمي يا زمان پــرواز در طول هفته يا شــبانهروز در نظــر مىگيرند، مثلاً همين امروز، چهارشــنبه من بليت هواپيما براى كرمانشاه را مىديدم، براى ساعت 4 صبح 110هزار تومان در نظر گرفته شده بود، براى ظهر 200هزار تومان، براى 5 و 6 بعدازظهر 262هزار تومان كه براى بعضى از جاها به 300هزار تومان هم رسيده اســت. شركتهاى هواپيمايى و حملونقل معمولاً ايــن انعطافپذيــرى را ايجاد مىكنند تــا بتوانند از ظرفيت موجود بيشــترين اســتفاده را ببرند، چون ظرفيت حملونقل مانند ظرفيت بخش اقامتگاهى، قابليت ندارد.

محمودى با بيان اينكه استراتژى بخش حملونقل جبران زمانهاى كمرونق سفر در فصول پررونق است، افزود: هدف از تغيير نرخ رســيدن به اين انعطاف و سوقدادن مشترى به ســاعتها و بهطور كلى زمانهايى از هفته، ماه و سال است كه كاهش مسافر وجود دارد.

اين صاحبنظر گردشــگرى نداشــتن تعطيلات منسجم و منظــم را عامل ناگزيرى مردم براى اســتفاده از تعطيلات مناســبتى يكىدو روزه برشمرد و گفت: اينها باعث مىشود كه تناسب و توازنى در نظام سفرهاى داخلى ما وجود نداشته باشد. اميدوارم در آينده به اين مسائل توجه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.