»پل گيشا« پيادهراه مىشود

TOURISM - - ايرانسرا -

مديرعامل ســازمان مهندســى و عمران شهر تهــران از تبديــل پل گيشــا به »پل ســبز زندگى گيشا« خبر داد. به گزارش ايلنا، احسان نوشآبادى، مديرعامل سازمان مهندســى و عمران شهر تهران با بيــان اينكه پــل گيشــا طبــق برنامهريزىهاى صورتگرفتــه و به دليل فرســودهبودن آن، نياز به جمــعآورى و احــداث زيرگذر جايگزين داشــت، گفت: قرار بــود در ايام نوروز 97 اين پل تخريب شود، اما براساس بررســىهاى صورتگرفته، قبل از ايام عيد مشــخص شــد اين اقــدام تنها منجر به افزايش ضايعات مىشــود. وى بــا تأكيد بر اينكه اين پل يادمان 40 ســال گذشته است و محله گيشا هميشــه با آن شناخته شده است، افزود: با توجه به حفظ المانهاى شهرى و براساس مهندسى ارزشى، قرار شــد از اين پل بهعنوان المان شــهرى استفاده شود و گيشا به يك محله زيستپذير تبديل شود.

مديرعامــل ســازمان مهندســى و عمــران شــهر تهران با بيان اينكه بر اين اســاس پل گيشــا به پل پيــادهراه تبديل خواهد شــد، يادآوري كرد: اين پــل تحت عنوان يك رابط محله گيشــا را از شــمال به جنوب جلال آلاحمد متصل خواهد كرد. اين پروژه قرار اســت چيزى شــبيه پل طبيعت در اراضى عباسآباد باشــد. نوشآبادى گفت: در پل سبز زندگى گيشــا، رســتورانها، مراكز فرهنگى، جشــنوارهها، مراكز خريد و مراكز تفريحى فعاليت خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.