زمان آغاز پيشفروش بليت قطارهاى مسافرى

TOURISM - - ايرانسرا -

پيشفــروش بليتهــاى تابســتانى قطــار از 27 خــرداد 97 آغــاز مىشــود. روابطعمومــي راهآهــن در اطلاعيــهاى اعلام كــرد: پيشفروش بليــت قطارهــاى مســافرى حدفاصــل تاريخهاى يكم تير تا 15 مرداد ســالجارى، از روز يكشــنبه 27 خــرداد ســالجارى آغاز مىشــود. به گزارش تيننيوز، در اين اطلاعيه آمده است، متقاضيان سفر با قطار براى تهيه بليت مىتوانند از طريق ســايت اينترنتى و مراجعه به آژانسهاى مســافرتى داراى مجــوز اقدام كنند. گفتنى اســت؛ هموطنان گرامي جهت كسب اطلاعات بيشــتر مىتوانند بهصورت شــبانهروزى با ســامانه صداى مســافر راهآهن به شــماره 5149 تماس بگيرند يا به ســايت اينترنتى www.rai.ir مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.