100 تا 200هزار دلار سهم ايران از فروش بليت نمايشگاه آثار تاريخى

TOURISM - - ايرانسرا -

مديركل امور موزههاى كشــور گفت: كشــورهاى خارجى بين 100 تا 200 هزار دلار بابت نمايشــگاههاى اشــياى تاريخى به ايــران مىپردازند. به گــزارش مهر، محمدرضا كارگر، مديركل امور موزههاى كشــور افزود: اين هزينه بخشــى از درآمد حاصل از فروش بليت موزه است كه در اختيار ما هم قرار مىگيرد، از نمايشگاه 7هزار سال تمدن ايران هم هزار دلار نصيب ايران شد. وى درباره هزينه برپايى نمايشــگاهها نيز گفت: همه هزينهها برعهده طرف خارجى گذاشته مىشــود؛ حتى بيمه آثار تاريخى، مصونيــت قانونــى و دولتى آنها و هزينههــاى مربوط به انتقال و بستهبندى و...، مانند موزه لوور فرانسه كه به ما در برپايى نمايشگاه لوور در تهران كمك كرد. ما در اين زمينه قرارداد جامع مىبنديم. كارگر بيان كرد: نمايشگاه آثار تاريخى ايران در موزه لوور شعبه شهر لانس فرانسه تــا آخر خرداد به پايان مىرســد و تمديد نخواهد شــد تا اينكه اين آثار دوباره به ايران برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.