خطر ريزش سنگ در جاده چالوس

TOURISM - - ايرانسرا -

مديركل مديريت بحران اســتاندارى البرز از شهروندان درخواســت كــرد از ســفرهاى غيرضــرورى در جادههــاى كوهستانى و دامنههاى پرشيب و جادههاى منتهى به آن بهويژه جــاده كرج– چالوس به دليل احتمال ريزش ســنگ خوددارى كنند. به گزارش ايســنا، مهدى مهرور در پــى اخطاريه اداره كل هواشناســى، خطــاب به فرمانداران، دســتگاههاى اجرايى، خدماتى، امدادى، ايمنى و شهردارىهاى استان البرز آمادهباش اعــلام كرد. وي اظهار داشــت: درخصوص پيشبينى وضعيت جــوى در اســتان البرز، از سهشــنبه مــورخ 22 خــرداد 97 تا اواخر وقت چهارشــنبه 23 خرداد 97 وزش باد شديد همراه با گردوخاك، در پارهاى نقاط رگبار شــديد و رعدوبرق مورد انتظار اســت. مهــرور گفت: در اين راســتا اعضاي شــوراى هماهنگى شهرســتانها به منظور مقابله با جارىشــدن ســيل، رعدوبرق، وزش باد شــديد، ريزش كوه و يــا هرگونه حادثه احتمالى آماده باشــند. وي تصريح كرد: همچنين علاوهبر حفظ آمادگــى، اقدامــات بازدارنــده و بلادرنــگ از جمله صدور پيشآگاهى از طريق رســانههاى محلى (استانى و شهرستانى) و مســئولان محلى براى ســاكنان مناطق تحت تأثير خصوصاً كشــاورزان، دامــداران، عشــاير و حاشيهنشــينان رودخانهها صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.