با 12ميليارد تومان ايرلاين تأسيس كنيد

TOURISM - - ايرانسرا -

اخيراً انجمن شركت هواپيمايى شرايط كفايت ســرمايه بــراى تأســيس و فعاليت شــركتهاى هواپيمايى را به تفكيك انواع مختلف پروانههاى بهرهبــردارى و فرآيند صدور موافقت اصولى اعلام كرده است.

به گزارش تيننيوز، بر اساس شرايط منتشرشده براى فرآيند اخذ صدور موافقت اوليه ايرتاكسى از سوى سازمان هواپيمايى كشورى براى استفاده از ناوگان تا 30 نفر ظرفيت 12 ميليارد تومان كفايت ســرمايه و براى اســتفاده از نــاوگان 30 تا 50 نفر ظرفيت نيازمند 36 ميليارد تومان ســرمايه خواهد بود.

بــراى اخــذ پروانــه بهرهبــردارى بــار هوايــى اعــلام شــده كــه نيازمنــد 60 ميليارد تومان كفايت سرمايه است.

شركتهاى هواپيمايى كه براى كسب پروانه بهرهبردارى چارترى اقدام كنند، در فعاليــت داخلى 168 ميليــارد تومان و در بخش بينالمللى 210 ميليارد تومان كفايت سرمايه نياز دارند.

اين شــركتها بــراى كســب پروانه بهرهبــردارى برنامــهاى داخلــى نيازمنــد 210 ميليــارد تومــان هســتند و در بخش بينالمللى 240 ميليارد تومان بايست كفايت سرمايه داشته باشــند و در تمام بخشهاى حملونقــل هوايى ‪Foll AOC)‬ ( اين رقم 420 ميليارد تومان خواهد بود.

براى كســب پروانــه بهرهبردارى در بخــش هلىكوپتــرى AOC، 72 ميليارد تومــان و در بخــش SPO، 30 ميليــارد تومان كفايت سرمايه نياز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.