دولت در اجراي طرح تعاوعنطديشگرلاى:ت زمستاني جدي است

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون گردشــگرى ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى گفت: دو سازمان »بنادر و كشتيرانى« و »اردويى گردشگرى راهيان نور« به ستاد مركزى هماهنگى خدمات سفر پيوستند.

به گــزارش ايرنا، در ســىودومين جلســه اين ســتاد كه در محــل معاونت گردشگرى برگزار شد، محمد محبخدايى اظهار كرد: بايد بتوانيم ســطح مشاركت را بالا ببريــم و با برگــزارى برنامههاى رويدادمحور و جريانســازى نقش مهمي را در حوزه سفر و گردشگرى ايفا كنيم.

وي در ادامه به برنامهريزىها براى راهانــدازى راديو گردشــگرى و شــبكه تلويزيونى گردشگرى اشاره كرد و گفت: راديو 24 ساعته گردشــگرى از اول تير راهاندازى مىشــود و شــبكه تلويزيونى گردشــگرى نيز با پخش روزانه 3 ساعت برنامــه در مرحله اول، بــهزودى فعاليت خود را آغاز مىكند.

محبخدايــى ادامــه داد: يكــى از موضوعاتــى كه بهصورت جدى به دنبال اجراى آن هســتيم، اجراى طرح تعطيلات زمستانى است كه اين طرح خوشبختانه با استقبال وزارت آموزشوپرورش روبهرو شده اســت، در اين طرح دانشآموزان و والديــن علاوه بر تابســتان و نوروز، در زمستان نيز فرصت ســفر پيدا مىكنند و مىتوانند زمســتان زيبا را در استانهاى مختلف نيز تجربه كنند.

وي تصريــح كرد: بار گردشــگرى كشــور را معاونت گردشــگرى سازمان ميراثفرهنگــى بهتنهايــى نميتوانــد به دوش بكشــد، بلكه اين صنعــت نيازمند همراهى و همگامي تمامي دستگاههاست، از ايــنرو نيازمنــد تقويــت مشــاركت دســتگاههاى مختلف و دستگاههاى عضو ستاد خدمات سفر هستيم.

بــه گــزارش ايرنا، »ســتاد مركزى هماهنگى خدمات سفر« به منظور توسعه گردشــگرى داخلى و ايجــاد هماهنگى و انســجام در ارائه خدمات مناســب براى رفــاه حــال مســافران و گردشــگران و همچنين مديريت يكپارچه، سياستگذارى، برنامهريــزى، ســازماندهى و نظارت بر انجام فعاليتهاى ســفر در ســال 1392 بــا 18 عضــو تشــكيل شــد و اكنــون 21 عضــو دارد. بنــا بــه اين گــزارش، 18 ســازمان عضو اين ســتاد عبارتاند از: وزارت كشور، ســازمان صداوسيما، نيــروى انتظامــى، ســازمان تعزيــرات حكومتــى، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى، وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت آمــوزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان حفاظت محيطزيســت، سازمان راهدارى و حملونقل جادهاى، شركت فرودگاههاى كشــور، راهآهــن، ســازمان هواپيمايــى كشــورى، ســازمان هواشناســى كشور، دبيرخانه شــوراى هماهنگــى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويژه اقتصادى، سازمان امداد و نجات جمعيت هلالاحمر، سازمان جوانــان جمعيــت هلالاحمــر و كانــون جهانگــردى و اتومبيلرانــى و ســازمان امور عشايرى.

ستاد اجرايى خدمات سفر در استانها به رياست استانداران و در شهرستانها به رياســت فرمانــداران و در مناطــق آزاد به رياســت مديرعامل منطقه آزاد شــكل گرفته و رياســت ســتاد مركزى با معاون گردشــگرى ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدستى و گردشگرى كشور است.

چنــدى پيــش علىاصغر مونســان، معاون رئيسجمهورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى در گفتوگــو بــا ايرنــا، از تفاهــم بــا صداوســيماى جمهــورى اســلامي ايران براى ايجاد يك شبكه تلويزيونى مستقل گردشگرى خبر داده بود.

وي گفتــه بــود: با رئيس ســازمان صداوســيما تفاهم كرديم تا يك شــبكه تلويزيونى گردشــگرى راهاندازى كنيم. اگــر بتوانيم اين طــرح را عملــى كنيم، يك كار ماندگار اتفــاق مىافتد. كليات موضوع مــورد قبول رئيس صداوســيما (عبدالعلى علىعســكرى) واقع شــده، به ايــن ترتيب كــه در يكى از شــبكههاى سراســرى سيما، 2 تا 3 ساعت در روز به تبليغ گردشگرى اختصاص پيدا كند و اگر نتايج مثبتى حاصل شــد و جواب داد، آن شــبكه بهطور كلى به »شبكه گردشگر« تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.