سوت آغاز پرشورترين رويداد ورزشي جهان

TOURISM - - جهانسرا -

دو تيم ملى روسيه و عربستان آغازكننده بيستويكمين دوره جام جهانى هستند. به گزارش ايســنا، جام جهانى روسيه امروز پنجشــنبه آغاز مىشود و در اولين ديدار روســيه ميزبان اين رويداد، بايد برابر عربســتان قرار گيرد. ايــران نيز در گروه خود با تيمهاى پرتغال، اســپانيا و مراكش همگروه اســت. بيشترين مســافر و بازديدكننده جام جهانى از كشور آمريكا خواهد بود. بعد از آمريكا كشورهاى برزيل، اسپانيا، آرژانتين، كره جنوبى، مكزيك، چين، انگلستان، آلمان و مصر قرار دارند.

ايران در اولين ديدار خود بايد 15 ژوئن (25 خرداد 97) ســاعت 19:30 به وقت ايران در ورزشــگاه ســنپترزبورگ برابر مراكش به ميدان برود. ملىپوشــان ايران در دوميــن ديدار ســاعت 21:30 روز 20 ژوئن (30 خرداد 97) در ورزشــگاه كازان به مصــاف تيم ملى اســپانيا مىروند و درنهايت ايران در ســومين بازى خود در ســاعت 21:30 روز 25 ژوئن (4 تير 97) در سارانسك به مصاف پرتغال خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.