جشنواره غذا در تايلند با رنگوبوي گردشگري

TOURISM - - جهانسرا -

جشــنواره خريد تايلند كه بهصورت ســالانه برگزار مىشــود، امســال با ابتكارات كاملاً جديد و با توجه ويژه بــه برنامههــاى مفــرح غذاخورى و خريد در ســه اســتان مــرزى تايلند در ناحيه مكونگ بــزرگ همراه خواهد بود. از يكم ژوئن تا 31 اوت ســال 2018، جشــنواره »بهشت غذا و خريد تايلند 2018« توســط ســازمان گردشــگرى تايلند TAT)( بههمراه شــركتهاى ارائهدهنده كارتهاى اعتبارى، فروشــگاهها، شركتهاى هواپيمايى، مراكز خريد، هتلها و كارگزاران تورهاى مســافرتى، شــرايطى را براى مشتريان فراهم مىكند تا از تخفيفهاى بىشمار براى خريد اســتفاده كنند. امســال براى اولين بار علاوهبر بانكوك، به استانهاى تاك (در مرز تايلند و ميانمار)، بوريرام (در مرز تايلند و كامبــوج) و اودون تانى (در مرز تايلند و لائوس) هم توجه ويژهاى شــده اســت. اين كار در راســتاى اجراى اســتراتژى دولت سلطنتى تايلند مبنىبر پيشبرد يك برنامه متعادل اجتماعى و اقتصادى، دســتيافتن به رشــد بيشــتر اقتصادى و فرصتهاى شغلى و توزيع عادلانهتر درآمد بين مناطق روستايى و شهرى انجام مىشود. اين رويداد با هدف ترويج گردشــگرى در فصل سبز و نيز جذب گردشگران از طريــق ترويج محصــولات و خدمات گوناگــون در زمينه مد، طرحهــاى تايلندى، محصــولات جامعهمحور، خدمات مســافرتى و گردشگرى و رســتورانها برگزار مىشود. به گفته يوتاســكا سوپاســورن مديــر اداره TAT، هريك از اين استانها داراى فرهنگ و شــخصيت منحصربهفرد خود اســت، اما فعاليتهاى مربوط به خريــد و غذاخورى را در خيلى استانهاى مناطق شــرقى، شمالشرقى و غربى تايلند مىتوان مشــاهده كرد. هدف ما جذب 40 درصد گردشگر خارجى (كشــورهاى عضو آسهآن، شرق آسيا، جنوب آسيا و اقيانوســيه) و 60 درصد گردشگر تايلندى است. هدف از طراحى و برگزارى جشــنواره »بهشت خريد و غذاى تايلند 2018«، انگيزهبخشــيدن به گردشگران تايلندى و خارجى براى ســفر به اين كشــور و حومه آن و نيز تقويت تصوير تايلند بهعنوان يك مقصد متنوع، نوآورانه و خلاقانه براى خريد است كه ارزش پولى را كه براى خريد در اين كشور هزينه مىشود، داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.