ارزآورى 2ميليارد دلارى گردشگرى جام جهانى براى روسيه

TOURISM - - جهانسرا -

وزارت توسعه اقتصادى روسيه اعلام كرد: برگزارى جــام جهانى بــه افزايش قابل توجه ورود گردشــگران به روســيه منجر شــده و اين كشــور از محل برگزارى اين بازىها درآمد قابل توجهى خواهد داشت.

به گزارش تجارتنيوز، ماكســيم اورشــكين، وزير بازرگانى روســيه به يك روزنامه ورزشى در اين كشور گفت: ارزيابىهاى ما نشان مىدهد گردشگران خارجى در طــول برگزارى بازىهاى جام جهانــى 100ميليارد روبل معادل 1,6 ميليارد دلار در روسيه خرج خواهند كرد. وى بــا اطمينان گفت كــه تحريمهاى غرب عليه مســكو هيچ تأثيرى بر برگزارى جام جهانى نخواهد داشت.

اورشــكين تأكيد كرد: برخى مســائل سياســى است و برخى مســائل اقتصادى و برخى مســائل نيز به زندگى روزمره مردم ارتباط دارد و تقاضا همواره براى تماشــاى بازىهــاى جامهاى جهانى بالاســت. بنا بــه اعلام انجمن تورهاى گردشــگرى روســيه، حدود 400هزار گردشگر خارجــى در طول برگزارى جام جهانى به روســيه ســفر خواهند كرد. ورود گردشگران خارجى به روسيه از سوى ديگر 20 درصد طى ســال جارى افزايــش خواهد يافت. وزير اقتصاد روســيه گفت: بهروزرســانى زيرســاختها براى برگزارى جام جهانى فوتبال در بسيارى از بخشهاى اقتصاد روسيه و همچنين كيفيت زندگى مردم تأثير خواهد گذاشــت. وى افزود: ســاخت هتلهاى مدرن، فرودگاهها، جادههــا و افزايش فعاليت مــردم در مراكز محلى و بهبود اوضاع كســبوكار به بهترشدن اوضاع خواهد انجاميد و شهرها را دگرگون خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.