كمپين كشميرىها براى آشناسازى گردشگران با اسلام

TOURISM - - جهانسرا -

گروهى از جوانان كشميرى كمپين 9روزهاى تشكيل دادهاند تا گردشگران غيرمســلمان را در يك استراحتگاه مشــهور گردشــگرى در دره كشــمير بــا ديــن اســلام آشنا سازند.

بــه گزارش خبرگزارى حوزه، اين جوانان اهالى يك روستا و استراحتگاههاى مشــهور گردشگرى سونامارگ و پاهالگم در دره كشــمير هســتند. در اين كمپين جوانان مســلمان در حركتــى دســتهجمعى اقدام بــه توزيع كتب اسلامى و نسخ قرآن مجيد به زبانهاى مختلف و چندزبانه و بروشــورهايى ميان گردشگران غيرمســلمان كرده و به سؤالات ابتدايى آنها درباره اسلام پاسخ دادند. اين جوانان اعلام كردند كه هدفشان از آغاز اين كمپين، ايجاد بيدارى اســلامى در ميان غيرمسلمانان و شكستن تبليغات غلط و متعصبانه رســانههاى خبرى درباره اسلام در سرتاسر كره زمين بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.