برگزاري جام جهانى 2026 در 3 كشور

TOURISM - - جهانسرا -

آمريكا، كانــادا و مكزيك با كســب آراي اعضاي فيفــا بهطور مشــترك ميزبانى جام بيستوســوم را از آن خود كردند.

شصتوهشــتمين كنگره فدراســيون جهانــى فوتبال (فيفا) ديروز چهارشــنبه با حضور نمايندگان فدراسيونها و اتحاديههاى عضو فيفا در شــهر مســكو برگزار شــد تا مواردى همچون بودجه دورهاى فيفا بين ســالهاى 2019 تا 2022 مورد بررسى و تصويب قرار بگيرند. همچنين در بخشى از اين كنگره درخصوص انتخاب ميزبان جام جهانى 2026 رأىگيرى صورت گرفت كه درنهايت كشورهاى آمريكا، كانادا و مكزيك با كســب آراى بيشــتر بهطور مشــترك ميزبانى جام بيستوســوم را از آن خود كردند. مراكش نيز ديگر كانديداى كســب ميزبانى اين مسابقات بود. در اين مراسم سه كشور ميزبان 134 رأى و مراكش 65 رأى موافق را به دست آوردند. جام جهانى 2022 نيز به ميزبانى قطر برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.