كشف بقاياى ثروتمندترين كشتى غرقشدهانگليس

TOURISM - - جهانسرا -

غواصان موفق شــدند بقاياى كشتى انگليسى حامل الماس و مرواريد را كه حدود 350 ســال پيش غرق شده بود، كشف كنند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، غواصان موفق شــدند بقاياى ثروتمندترين كشــتى غرقشــده انگليسى را پــس از 334 ســال در نزديكى »كورنــوال« واقع در جنوبغربى اين كشــور كشــف كنند. اين كشتى تجارى متعلــق بــه كمپانى هند شــرقى كه ســال 1684 ميلادى غــرق شــد، حامل المــاس و مرواريد گرانبهــا به ارزش 10,7ميليون دلار (8ميليون پوند) بود.

در پــى وقوع طوفانهاى اخير و پــس از جابهجايى شــنهايى كه به مدت چندصد ســال بقاياى اين كشــتى را پوشــانده بودنــد، توپها و لنگر آن از زير اين شــنها بيرون آمدند. محل كشف بقاياى اين كشتى 20 سال پيش مشــمول قانون »حفاظت از بقايا« قرار گرفت. خدمه اين كشتى تجارى كه از حمله دزدان دريايى در ساحل مالابار هند و گرســنگى جان سالم به در برده بودند، بر اثر وقوع طوفان در نزديكى سواحل كورنوال كه منجر به غرقشدن اين كشــتى شد، جان باختند و تنها 2 نفر از سرنشينان آن نجات يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.