منع سفر هواداران دردسرساز انگليس به روسيه

TOURISM - - جهانسرا -

در آســتانه آغاز مســابقات جام جهانى فوتبال 2018 روســيه، نهاد نظارت بر تخلفات ورزشــى انگليس در اقدامى جنجالبرانگيز بيش از يكهزار و 200 هوادار دردسرساز فوتبال اين كشور را از سفر به روسيه منع كرد.

بــه گــزارش ايرنا، روزنامــه گاردين ديروز چهارشــنبه گــزارش داد اين نهاد انگليســى كه زير نظر وزارت كشــور فعاليت مىكند، دســتور داده تا افراد يادشــده گذرنامههــاى خود را به پليس اين كشــور تحويل دهند. تازهترين آمار منتشرشــده يك روز پيش از آغاز رســمى مســابقات و پنج روز مانده به اولين بازى تيم ملى فوتبــال انگليــس برابر تونس، نشــان مىدهد كه پليس انگليــس تاكنون يكهزار و 254 گذرنامــه را جمعآورى كرده اســت. بنا بر اين گزارش، پليس در تلاش اســت تا باقى گذرنامههاى اين افراد را ضبط و تا پايان مســابقات نگهدارى كند. گاردين گزارش داد كــه پليس براى جمعآورى گذرنامه اين افراد در برخى موارد مجبور به اســتفاده از زور شده اســت. در همين پيوند مارك روبرتس، مسئول دايره نظارت و رســيدگى بر تخلفات ورزشــى پليس انگليس اظهار داشت كه هدف از دستورالعمل وزارت كشــور، كســب اطمينان از سفر هوادارانى اســت كه صرفاً با هدف تماشاى مســابقات راهى روسيه مىشــوند. نيك هرد، معاون وزير كشور انگليس نيز عنوان كرد كه جام جهانى جايى براى خشــونت و بىنظمى نيســت. به همين خاطر نظام منع بىنظمــى فوتبال انگليــس به افرادى كه قصد ايجاد اخلال در مســابقات جام جهانى دارند، اجازه ســفر به روســيه نمىدهد. دســتور منع شركت در مســابقات فوتبال در انگليس از ســوى دادگاه صادر و تا حداكثر 10 ســال به اجرا گذاشته مىشود. نقض اين دســتور جرم تلقى شــده و مجازات آن پرداخت 5هزار پوند پول نقد و گذراندن 6 ماه زندان اســت. همچنين قرار اســت هيئتــى از پليس انگليس بــراى همكارى با مقامات امنيتى روســيه در جهت تأمين امنيت مســابقات به اين كشــور ســفر كنند. تخمين زده مىشــود كه بالغبر 10هزار تبعه انگليســى براى تماشــاى مسابقات جام جهانى به روســيه ســفر كنند. در بيانيه وزارت خارجه انگليس همچنين از اتباع اين كشــور خواسته شده تا از شــركت در هرگونه تجمع يا تظاهرات خيابانى پرهيز كرده و در مباحث سياسى مشاركت نكنند. مسابقات جام جهانى فوتبال 2018 به ميزبانى روســيه از امروز در 11 شهر و 12 ورزشگاه آغاز مىشود. تيم ملى فوتبال انگليس روز سهشنبه براى شركت در مسابقات وارد روسيه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.