پيداشدن گلداني متعلق به دوره امپراتوري چين در انباري!

TOURISM - - جهانسرا -

گلدانــى كــه در اتــاق زيرشــيروانى يــك خانه فرانسوى پيدا شــده بود، در يك حراجى به قيمت بيش از 19ميليون دلار به فروش رفت. به گزارش ايسنا، اين گلدان كــه متعلق به قرن 18 ميــلادى امپراتورى چين اســت، در رقابتى داغ در حراجى ســاتبى كه 25 دقيقه به طــول انجاميد، درنهايت به قيمت بالاى 16,2ميليون يورو (بالغبر 19ميليون دلار) به فروش رفت. اين گلدان زيبا كه در اتاق زيرشــيروانى يك خانه در فرانسه پيدا شــده، درون جعبه كفش براى فروش به حراجى ساتبى پاريس آورده شــده بــود و در انتها ركــورد تمام آثار هنــرى چينى را كــه تاكنــون در حراجىهاى فرانســه فروخته شــدهاند، به نام خود ثبت كرد. روى اين گلدان كه از جنس چينى ســاخته شده، تصويرى از يك منظره بــا آهو و درختان كاج طراحى شــده كــه همگى نمادى از ســلامت و طول عمر هســتند. اين گلــدان يادگارى از امپراتــور »چيان لونگ«، ششــمين امپراتور دودمان چينگ ‪-1796) (1735‬است كه بر كل چين فرماندهى مىكرد و در نوع خود اثرى بىنظير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.