وسط زمين و آسمان

■ بلبشو در بازار سفر؛ مسافران عيد فطر كجا مىروند؟

TOURISM - - گردشگران -

يك هفته از تعطيلات نيمه طولانى خرداد گذشــته، هنوز جادههاى شــمال خالى از مسافر نشده و زبالههاى جامانده آنها جمع نشده كه تعطيلات ديگرى پيش رو است؛ احتمالاً با همان حجم ترافيك و زباله و همان كيفيت سفر.

به گزارش ايســنا، اگر دســت متوليان براى ســاماندهى و برنامهريــزى ســفر در تعطيلات نيمــه خرداد بــه خاطر ماه رمضان و ارتحال و وفات بســته بود اما در تعطيلات عيد فطر محدوديتهــاى عرفى و شــرعى وجود ندارد، بــا اين حال در سكوت مسئولان، قيمتها در حال ركوردزنى هستند.

در تعطيلات گذشــته اظهارنظرى رســمى درباره كنترل قيمتها منتشر نشــد و هيچ برخورد رسمى نيز با گرانفروشان و متخلفان گزارش نشد، هرچند كه مسئولان سازمان هواپيمايى بــه قيمت بليتها واكنش نشــان دادند اما آنهــا هم توپ را به زمين مــردم انداختنــد و توصيه كردند كه از وبســايتهاى غيرمجاز خريــد نكنند و اگر با متخلف روبهرو شــدند، آن را معرفى كنند.

اكنون در وضعيت مشابه تعطيلات گذشته قرار گرفتهايم، نرخها افزايش صعودى خود را آغاز كردهاند و با شروع رسمى تعطيلات و ســفرهاى تابستان، قيمت برخى سفرها نجومى شده اســت. با اين حال پيشبينى مىشــود با توجه به دردســرهاى خريــد ارز مســافرتى و هزينــه ســنگين عوارض خــروج، در تعطيلات پيش رو نيز همچنان وســايل نقليه شــخصى بهعنوان ارزانترين نوع وســيله ســفر بيشــترين مصرف را داشته باشد و جادههاى شــمال مثل هميشــه بــا حجم ســنگينى از ترافيك روبهر وشود.

بررســى قيمت تورهايى كه به مناسبت تعطيلات عيد فطر اجرا مىشــود، نشان مىدهد نرخ برخى سفرهاي داخلى، بهويژه در مقاصدى چون كيش و شيراز، با سفرهاى كوتاهمدت خارجى برابــرى مىكند. يك ســفر 3 روزه به جزيره كيــش با اقامت در بهترين هتل آن برابر اســت با ســفرى كوتاه به اســتانبول يا گرجســتان؛ البته با اقامت در هتلى متوســط يا نازل. هزينه اين ســفر 3 روزه به كيش براى يك نفر حــدود 560 هزار تومان تمام مىشــود، درحالــى كه اگر اقامــت در بهترين هتل جزيره باشــد، نرخ اين ســفر به بيش از 2ميليــون و 300 هزار تومان براى يك نفر مىرسد.

ســفر هوايى به مشــهد آنهم فقط براى دو شب با اقامت در هتلى 3 ســتاره بــراى يك نفر دســتكم 500 هزار تومان خرج برمىدارد كه اگر بهترين هتل براى اقامت انتخاب شــود، اين نرخ به بالاى يكميليون تومان مىرســد. انتخاب هتلهاى متوسط نيز حدود 900 هزار تومان هزينه دارد.

اما تور هوايى شــيراز در اين روزهــاى گرم با اقامت در نازلترين هتلهاى شهر دستكم 700 هزار تومان تمام مىشود كه اگر هتل 5 ســتاره اختيار شود، قيمت اين سفر 4 روزه براى هر نفر به يكميليون تومان مىرسد.

تور اســالم، خلخال و سوباتان كه در اين فصل طرفداران زيادى دارد، به 700 هزار تومان مىرســد؛ تور 5/3 روزه كه با اتوبوس و چادرخوابى و يك شب اقامت در هتل همراه است. نــرخ تورهاى يكروزه كه بيشــتر در مناطــق طبيعى برگزار مىشود نيز از 120 هزار تومان شروع مىشود.

اما در مقصد هميشه پرطرفدار استانبول كه عيد فطر يكى از مهمترين مناسبتهاى آن نيز به شمار مىآيد، قيمتها براى يك تور 5 شــبه با پروازى ايرانى از يكميليون و 900 هزار تومان شروع مىشود و به 11 ميليون و 500 هزار تومان براى يك تور مىرســد. تورهاى ساحلى تركيه نيز با توجه به آغاز فصل ســفر به اين مناطق با افزايش قيمت روبهرو شــدهاند كه حتى نجومى هم شــده است. نرخ ســفر معمولى به آنتاليا براى 6 شــب با پرواز ايرانى از حدود 2 ميليون تومان آغاز مىشود كه با ارتقاي كيفيت و خدمات قيمت آن به بيشتر از 11 ميليون تومان مىرسد. همين تور اگر با شركت هواپيمايى خارجى اجرا شود، در كمترين سطح بيش از 4 ميليون تومان نرخگذارى شده كــه با ارتقاي كيفيت هتل و خدمات، قيمــت آن به 27 ميليون تومــان براى يك نفر هم رســيده اســت. تور گرجســتان براى 3 شــب با معمولىترين خدمــات از يكميليــون و 200هزار تومان قيمتگذاري شــده كه با ارتقاي كيفيت خدمات، نرخ آن بــراى يك نفر بــه بيش از 10 ميليون تومان مىرســد كه اگر اقامت در اتاق دو نفره و اشتراكى باشد، اين قيمت به 6 ميليون تومان براى هر نفر مىرســد، اما ســفر به همســايه شمالغربى كشورمان، جمهورى آذربايجان در نازلترين شرايط و براى دو شــب، يكميليون و 400 هزار تومان قيمت دارد كه با ارتقاي كيفيت هتل و افزايش ماندگارى تا 6 شب، اين قيمت به بيش از 7 ميليــون تومــان بــراى اقامــت در اتــاق دو تختــه و حدود 13 ميليــون تومان براى اتاق يكتخته رســيده اســت. اوضاع قيمتهــا در مقصد تازه ايرانىها، صربســتان كه دردســرهاى رواديــد را هــم نــدارد، در ايــن تعطيــلات، مشــابه ديگــر كشورهاســت كه براى كمترين زمان يعنى 3 روز با اقامت در هتل 3 ســتاره و پروازى ايرانى از حدود 3 ميليون تا 5 ميليون تومان قيمتگذارى شــده است. شــوراى عالى ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى در زمان رياست مسعود سلطانىفر بارها موضوع ارزانســازى ســفرهاى داخلــى و خارجى را در دســتور رســيدگى قرار داده و از بخش خصوصى خواسته بود راهحلى ارائه دهد، اما با تغيير رؤســا و تشكيلنشــدن جلسات اين شــورا بهصــورت منظم، موضوع ارزانســازى ســفرهاى داخلى نيز گويا بايگانى شــد و به مطالبهاى يكطرفه از سوى مقامات دولتى صرفاً در نطقهاى ســخنرانى بدل شــد. در كنار شــورا، انتظار مىرود ستاد هماهنگى خدمات سفر -كه پس از تعطيلات نوروز امســال دســتور فعاليت دائمى آن صادر شده بــود- براى تعطيلات موقت، كوتــاه و بينهفتهاى برنامهريزى داشته باشد كه تاكنون خروجى نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.