با خوانندگان

TOURISM - - گردشگران -

باشــ دش،ــاهكنروىن بكهه بسايــدوينمىادم ك ىوريوردا يكراه ب نايود گبـرـدهشجگررئىت كگافمتل مســير پيش رويش تركســتان است و با شــرايط موجود در آينــدهاى نزديك چيــزى به نام گردشــگرى نخواهيم داشــت. آران و بيدگل با داشتن بيش از 300 اثر تاريخى، فرهنگى و گردشــگرى و داشتن كويري بزرگ كه به حق بزرگترين اكوتوريسم، كوير مركزى ايران يعنى مرنجاب اســت، بايد قطب گردشگرى كشور باشد ولى افسوس كه اين طورنيست.

0913****159

دست وتوضانعمنگدردى شنيــسگرتىكبهحايرانناى واسضـاـعتر ا ولجمى عگوو ج شوشرنكونا د. و عوامل زيادى در اين كار دخيل هستند كه براى خارجشدن از شرايط بد بايد اصلاح شوند و از سر راه برداشته شوند.

0917****253

در ف هگررسـچـــهت بمروقخىت ايزونآسـبـانبكاورقهاراىر تدااررنيدختىا اپســستاازن تفاكرميل س پرونــده رتبه جهانــى بگيرند اما در حــال حاضر نيمى از اين ســازههاى ارزشــمند يا به تابلو تبليغاتى مؤسسات و شــركتهاى مختلف تبديل شــدهاند يا متروكهاند و محل نگهدارى دام! انگشتشــمارند آثارى كه با تغيير كاربرى مناســب به جاذبه گردشگرى تبديل شــدهاند و بيشتر اين آثار يا متروكه هستند يا در آستانه ويرانى.

0917****619

دوره مسحاوسـطـاهن با ىسوــتهانخاىمنبرشـمـدلىــ درك شوــيكرااخز اببهوندليصـرـ م لتفععلالقيبته سنگشــكنها و انفجارهاى پىدرپى براى بهرهبردارى از چهار معدن شــن و ماســه، بهزودى نابود خواهد شد. اين مجموعــه در حال حاضر رها و به زبالهدانى بزرگى تبديل شده است. شهردارى شيراز تاكنون هيچگونه اقدامى براى ســاماندهى و يا جلوگيــرى از نابودى ميــراث برمدلك نكــرده و تاكنــون اقدامى بــراى فنسكشــى اين محوطه باستانى از طرف ميراثفرهنگى نشده است.

0917****510

بناب دمخرنمده هقاراير تداارريدخكيه ومتدأسســف انساهزتبوناســب دط رافييرادلا قاســت ودشجهور حفاري و تخريب شده است. بايد تلاش بيشتري براي حفظ باقيمانده آن صورت گيرد.

0930****105

ظروفم يكسهتيل و سهننتري ددسري تزيدزبدايخهالا قديرتساوخابتت كتاجرهيي زاجالته بتالز استفاده كرده كه به نوبه خود جذابيت بسياري دارد. با اين روش ميتوان مســافران از شهرهاي ديگر را با هنر دست مردم يزد آشنا كرد.

0913****336

عنــ واازن آثكاررد تاكرهيمخــىوارسدـبـتاى تنوفجاهرىسقـكـهرامرىگتروفاتنــبهه وصارزاحديد ت گردشــگران و حتى مســئولان پنهان مانده، قناتهاى اين اســتان اســت. تنها 10 قنات شناسايى شــده و در فهرست ملــى به ثبــت رســيدهاند. گرچه قناتهاى فــارس بهرغم قدمــت، اصالــت و ويژگىهاى خاصى كــه دارند، در نوع خــود بىنظيرند و همچنان كاربرى خــود را حفظ كردهاند امــا چنانچه بگوييم اين ســازههاى تاريخى همچنان مغفول ماندهاند و در آستانه فراموشى قرار دارند، اغراق نكردهايم.

0917****455

بازما نشدـهـ ا هزردسوــراهو هساكسهــيانكيي اازســشــت،ه رمنهااطوقمندايطدنق بي ابسســيتاارنيي دارد اما متأسفانه مسافران از اين شهر تنها بهعنوان مسير بينراهــي ياد ميكنند. ســاوه داراي قلعههايي چون الوير و اســماعيليه و تپه آوه و عليشار و جاذبههاي تاريخي و مذهبي بسياري است كه نديده گرفته شدهاند.

0937****239

17 مىگذرد وسـاـاكنلوانز ا يرهناسشــــادزنه بسهــميلخورويب ــ3ها8 ىسبــلانلدهقاشمــيت رادرز محور گردشــگرى شيراز تبديل شده است. برخى اشخاص رهاشــدن اين بنا را بهنجار نمىداننــد و مىخواهند آن را ثبت ملــى كنند. برخى ديگر از ايــن موضوع خبر ندارند و افرادى هم هســتند كه مىپرســند ثبت ملى چه فايدهاى دارد؟ ثبت ملى ســيلوى قديمى شيراز بهتنهايى دردى از اين ســازه كه بخشى از هويت فرهنگى و صنعتى اين شهر است، دوا نمىكند.

0919****308

رضــ كولاي ك تهشهــوهيترــيا شسـرـاا تزدنـرـاشدمراملش يرگقيــي رادسـوـتبا هنن وبخهراخساودن ارزشهاي تاريخي بســياري دارد. اين شهر اگر بهدرستي معرفي شود، ميتواند مقصد گردشگران بسياري باشد.

0915****450

ثبتم بلرىخـشـــيدفنعــآاثــلاانر فتراهرنيگخـىـدىيدندچانرنداــند ؛ مثبچتراى كنــسهــبآثـتـباره ثبتملىشــدهاى وجود دارد كه رها شده و بعد از گذشت مدتزمانى كاملاً تخريب و نابود شدهاند.

0912****180

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.