مسجد دارالاحسان حافظ قرآن

TOURISM - - ايرانگشت -

■ مســجد جامع ســنندج يا دارالاحســان هر ســاله در ماه مبارك رمضــان ميزبان خيل عظيــم روزهداران و نمازگــزاران اســت و در پايان اين ماه، نماز باشــكوه عيــد فطر را در آن بجا مىآورند. اين مســجد در بافت تاريخي شــهر ســنندج قرار دارد و در زمان فتحعليشــاه قاجار به دســتور »اماناللهخان اردلان« والي وقت كردســتان بنا شده است. مسجد جامع سنندج دو ايوان شرقي و جنوبي، گلدستههاي بالاي ايوان شرقي، صحن مركزي، 12 حجره در اطراف صحن و شبســتان ستونداري با 24 ستون سنگي مارپيچ را شامل ميشود. بخشي از حجرههاي پيرامون صحن نيز به طلاب علوم ديني اختصاص دارد و در گذشــتههاي دور يكي از مدارس علميه مهم ايران بوده است. ويژگي جالب مسجد جامع سنندج، نگارش دو سوم قرآن در اطراف شبستان و ستونهاي آن است. تزيينات كاشيكاري هفترنگ مينايي پركار، ازارههاي مرمرين بــا حجــاري گل و گياه، آجركاري لعابدار و ســتونهايي با تزيينــات طنابي و مزين به آيات قرآن، مسجد دارالاحسان را در زمره ارزشمندترين و نفيسترين مساجد كردستان قرار ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.