سارال؛ بهشت دلانگيز طبيعت

TOURISM - - ايرانگشت -

■ يكى از مقصدهاى گردشـگرى ديدنى اسـتان كردسـتان، منطقه سـارال اسـت كه در واقـع يكى از بخشهـاى سـهگانه شهرسـتان ديواندره بهشـمار ميرود. اين منطقه چهل روستا دارد و از مراتع سرسبز و اماكن تاريخى و ديدنى بسيارى برخوردار است.

مناطق چشــمنواز و دلانگيز سارال، ميتواند مقصد ســلفىگردى طبيعى براى عاشــقان عكس باشد كه نهتنها در ايام نوروز، بلكه در تابســتان هم با اســتقبال گســترده گردشگران داخلى و خارجى مواجه ميشود.

از مراتع سارال بهعنوان يكى از برترين مراتع ايران نــام ميبرند و مقصدى بــراى مطالعات بــر روى گياهان دارويى در كشور اســت. از اواسط پاييز هزاررنگ هزار نقش كردســتان، منطقه سارال پوشــيده از برف ميشود و سرسبزى آن رنگ سپيدى به خود ميگيرد. كردستان ديار كوههاى ســر به فلك كشيده است و از آن جمله ميتوان بــه: زهردوان، زيراواى شــيركوژ، كلاورهش، قه لاريانه، ته وريزخاتون، مره دهر، شيخ لطيف، چاروهسوار، قزلبلاغ، كهلكوژ، به ردهرهش و بهرده سپى اشاره كرد.

قلعههاى افراسـياب: يكى از مواردى كه سبب شــده تا ســارال بهعنوان يكــى از قطبهاى گردشــگرى كردســتان مطــرح شــود، وجــود قلعههاى افراســياب در روســتايى به هميــن نام (قلعه بارام يا بهــرام) بوده كه در روستاى »قهله« واقع شده است. بايد توجه كنيم كه مراتع و كوههاى زيباى ســارال، رويشــگاه گلهاى وحشــى و گياهان دارويى و خوراكى بىشــمارى است. گويش مردم اين منطقه كردى ســورانى و داراى لهجهاى مخصوص و مشــخص اســت و لباسهاى زنان و مردانشان هم با ساير مناطق كردنشــين تفاوتهايى دارد، از جمله نحوه بســتن دستمال يا بهعبارتى دســتارى كه به سر ميبندند، متمايز از نقاط ديگر اســتان است كه اين نيز از ديگر مشخصهها و ويژگىهاى مردم روستاهاى سارال محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.