روزى كه در »سروآباد« همه لباس نو مىپوشند

TOURISM - - ايرانگشت -

■ شهرستان »سـروآباد« در فاصله 92 كيلومتري غـرب سـنندج و در همسـايگي شهرسـتان مريـوان قرار دارد. سروآباد مهمترين منطقه استان كردستان از لحاظ اهميت و تعدد جاذبههاي طبيعي اسـت. قسمت اعظم منطقـه اورامان كـه ارزش تاريخـي، فرهنگي و طبيعي قابل توجهي دارد، در اين شهرستان واقع شده است.

عيد فطر بهعنوان يكى از اعياد بســيار مهم در منطقه »سروآباد« از سالهاى دور در فرهنگ مردم اين خطه مانند ديگر نقاط كردســتان داراى اهميت و جايگاه خاصى است و با آداب و رســوم و تشــريفات ويژه و باشكوهى برگزار مىشــود. در اين روز بزرگ همه خانهها بايد جشن بگيرند و با برنج و خورش با گوشــت، غــذاى مفصلى تهيه كنند. در اين عيد لازم اســت تمام افراد بالــغ و غيربالغ و بچهها غســل كنند و بدن را در روز قبل يا شــب عيد شستوشو داده باشــند، اما قابلتوجهترين رســم در ميان مردم منطقه سروآباد در روز عيد فطر اين است كه تمام اعضاى خانواده در اين روز بايد لباسهاى نو بپوشــند و با اين لباسها در آيينهاى ويژه روز عيد شركت كنند.

تنها اين روز اســت كــه فقير و غنى از نظر پوشــش شبيه همديگر ميشــوند و تقريباً هيچ غريبــهاى نمىتوانــد از روى لباس افراد ميــزان دارايــى آنها را

تخمين بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.