»ليلاخ« چشم عاشقان طبيعت را خيرهمىكند

TOURISM - - ايرانگشت -

■ مسافرانى كه از سنندج به مقصد دهگلان سفر مىكنند، بعـد از عبور از گردنه پرپيچوخم »صلواتآباد« ديگـر ناى ادامه حركت ندارند و غالبـاً بيزارى خود را از مسافرت در چنين جادههاى خطرناكى كتمان نمىكنند. در اين ميان، نفسهاى ماشين نيز به شماره مىافتد.

امــا بعــد از رســيدن بــه بــالاى گردنه و عبــور از تونلهاى پنجگانه كه شاهكار دست فرزندان اين مرز و بوم است، ديدن سنندج و روســتاى صلواتآباد در اوج گردنه افســونگرى مىكنــد و هر مســافرى را به تماشــاى خود فرامىخواند. آبشــار گردنه صلواتآبــاد نيز بر زيبايى اين طبيعــت و خيرهكنندگى آن مىافزايــد. پس از پايان گردنه صلواتآباد، دشت زيبا و بكر »ليلاخ« به مركزيت دهگلان آغاز مىشود. ليلاخ منطقهاى حاصلخيز از وجود گندم و جو است؛ دشتى وسيع كه مانند رنگينكمانى زيبا و رنگارنگ چشــم عاشقان طبيعت را خيره مىكند. زيبايى اين دشت در فصلهاى مختلف سال چنان هارمونى از طبيعت را به وجود مىآورد كه شــوق زندگى را در انســان چند برابر مىكند. ليلاخ از جنوب به گردنه صلواتآباد، از شــمال به دشــت قروه، از شرق به »مارنج« و »موچش« و از غرب به منطقه »حسينآباد« ديواندره و دشت گروس بيجار ختم مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.