فال روز

TOURISM - - حياطخلوت -

■ فروردين: به نظر مىرسد امروز صبح حال بسيار خوبي داريد و از زندگى عاطفىتان راضي هستيد.

■ ارديبهشـت: روابطتان با دوســتان بســيار عالى پيش مــىرود. اطرافيــان از تلاشهاى شــما قدردانى مىكنند. صبور باشيد تا نتايج كارهايتان نمايان شود.

■ خـرداد: احتمــالاً يكــى از دوســتان قديمى به شــما پيشــنهادى بــراى پيوســتن بــه مشــاركتهاى قديمــى ميدهــد. بــه نظــر مىرســد ارزش تلاشكــردن را داشته باشد.

■ تيـر: در طول بعدازظهر ممكن اســت بــه يك مهمانى دعوت شــويد. ســعى كنيد براى جلوگيرى از زيادهروى تعادل را برقرار كنيد.

■ مرداد: به نظر مىرسد حسوحال خوبى داريد؛ بنابراين از اين شــرايط مطلوب بيشترين بهره را ببريد. روز خوبى براى كار و مسافرت است.

■ شهريور: زندگــى عاطفىتان بسيار خوب پيش مىرود. مىتوانيد از مشــاغل جانبى درآمد اضافى كســب كنيد. سلامت هستيد اما بهتر است كمتر كار كنيد.

■ مهر: حس ششــم به شما كمك مىكند تا از فرصتهاى بهدستآمده بهره بگيريد و يك تجارت جديد ايجاد كنيد كه به بودجه شما كمك زيادى مىكند.

■ آبان: به نظر مىرســد مصمم هستيد تا مرحله جديدي از زندگىتــان را شــروع كنيــد. فرصتــى داريــد تا در كسبوكارهايتان موفق شويد.

■ آذر: در طول بعدازظهر مطلع مىشــويد كه مبلغى پول سر راه شما آمده است. شايد ارث باشد!

■ دى: احتمــالاً تصميم بگيريد كه يك خانه جديد بخريد يــا تعويض كنيد. بايد به توصيههــاى اعضاى پير خانواده گوش فرادهيد.

■ بهمن: در بخشهاى مالى همهچيز به سمت شما حركت مىكند. پول عمدهاى به دست مىآوريد و يك مشاركت جديد كارى راهاندازى مىكنيد.

■ اسـفند: امــروز ممكــن اســت در ارتبــاط با شــروع كسبوكار خود فكر كنيد. خوشبين باشيد و تمام نيازهاى اين پروژه را در نظر بگيريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.