مرگدرختانباسـتانى دانشمندان را شوكه كرد

TOURISM - - حياطخلوت -

بدون شك بائوباب عجيبترين درخت دنياســت؛ درختى كه مىتواند تا 3هزار سال عمــر كنــد و در تنــه خالــى خــود بيش از 40 نفر را جاى دهد. محققان از ســال 2005 در حال تحقيق روى درختان باستانى سراسر آفريقــاى جنوبــى هســتند و براى بررســى ســاختار و ســن آنها از راديوكربن استفاده مىكننــد. آنهــا در ميــان ايــن تحقيقات با واقعه عجيبى روبهرو شــدند. درواقع از بين 13 تــا از پيرتريــن درختان، 8تــاى آنها يا كاملاً مردهاند يا قديمىترين بخشهاى آنها در حال ســقوطاند! البته ماجــرا به همينجا ختم نمىشــود. از بين 6 تــا از بزرگترين درختان، 5 تا از آنها هم به همين سرنوشــت دچــار شــدهاند. مطمئناً مرگ ايــن درختان هزارانســاله يكى از غمانگيزترين اتفاقات طبيعى اســت اما ماجــرا وقتــى غمانگيزتر مىشــود كــه بدانيد ايــن درختــان نمادين حتــى مىتوانند تــا 3هزار ســال عمر كنند. بائوباب ريشــههاى زيــادى دارد كه اغلب با ســنهاى متفاوت بوده و در برخى مواقع همــه اين ريشــهها ناگهان با هــم مىميرند. به نظر مىآيد كــه اين اتفاق به افزايش دما و خشكســالى ربط داشته باشــد اما به هر حــال ديدن مرگ اين درختان شــگفتانگيز حيرتآور و ناراحتكننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.