جدول تخصصى گردشگرى

شماره: 797

TOURISM - - حياطخلوت -

افقى: 1- يكــى از آثــار ملــى ايــران مربوط به دوره صفوى و در جنوب گرمســار- يكى از نهادهاى درمانى بزرگ جنوب تهران 2- شــهر قلعهرودخــان در گيــلان- شــهر روسيه -پاكدامنى 3- خودپسندى و تكبر- يدككشيدن وسيله نقليه- واگير 4– پسوند نســبت- رطوبت ناچيز- مخفف اندوه- بخشش 5- بزرگ- دورى از يار- درد و سختى 6- مقدسبــودن- نوعــى پارچــه- تصديق خودمانى 7- هفدهمين اســتان بزرگ كشــور بهلحاظ مساحت كه در حاشيه خليج فارس قرار داردشهر نارنجستان قوام- همنشين برهمن 8- واحــد بوكــس- وســيله ازبينبــردن حشــرات- يكــى از چشــمههاى اســتان آذربايجان شرقى 9- سازى كوبهاى- از مراكز قديمى و مهم شيعيان شبهقاره هند- بيچارگى و بدبختى 10- پراكندگى- رنگ زغال- مقابل افراط 11- ايستگاه راهآهن- دختر پادشاه- ضمير شيطانى 12- تيغ ماهى- از شــهرهاى قديمى استان اردبيــل- پرآبترين رودخانه فرانســه- بله روسى 13- كفــش تابســتانى ســبك و راحــتيكــى از مهمترين بيمارىهــاى درختان ميوه دانهدار- دانهاى تلخمزه از نوع ارزن 14- حوادث ناگوار- زائران- رسمكننده 15- قهرمان ســريالى كرهاى- اين درياچه آنقدر زيباست كه گويى جنگل را در آغوش گرفته است

عمودى: 1- پشــت ســر- از آثار و ابنيــه تاريخى و معروف اردبيل 2- مركز بلغارستان- خودرو بارى كوچكضمير اشاره به جاى دور 3- داســتان– زيبــا و خوشنما- يكســوم هنگ 4- طنــاب- پوپــك- پســوند ســايندهمسابقات سراسرى دورهاى 5- شــيوه، روش يــا معيــار معتبــر- صفت سيبزمينى!- بانگ تيز 6- مــوش صحرايى- الفباى تلگرام- محلى در مكه- حرف مفعولى 7– رود اروپايــى- ايــن روســتاى اســتان اردبيــل (از توابع شهرســتان ســرعين) يكى از پرآبترين روســتاهاى اطراف خود اســت و چراگاهها و زمينهاى مزروعى سرســبز و پرحاصلى دارد- شــهرى در شمال فرانسه 8- قلعــه بختــك و پــل آجــرى ليلانچــاى از جاذبههــاى طبيعــى و تاريخــى اين شهرســتان اســتان آذربايجان شرقى بهشمار مىرودآسانى- رهبر 9- شــهر آلمان- گــروه نوازندهنارس 10- جوال- درخت جنگلى- نوعى حصار- شهر حضرت عبدالعظيم

11- نفــس خســته- تنگــه استراتژيك- مقياس مسافت

12- پيــكار- منقــار مرغــانمسافرى از سرزمين عجايب- جمع رأى

13- مركــز كهگيلويــه و بويراحمــدزردپى- بند چرمى 14- ســياره ناهيــد- جزيــره ايرانــى- از مناطق گردشگرى استان گلستان 15- بزرگتريــن سنگنبشــته جهــان در 30 كيلومترى شهر كرمانشاه- طرف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.