حسخوب دكوراسيون گُلگلى!

TOURISM - - حياطخلوت -

اضافهكردن گياه، گل و گلدان به فضاى خانه ســبب تغييرات زيادى در احساس و نگاه شما مىشود. به گزارش توريسمآنلاين، گلدان آسانترين راه ايجاد تغييرهاى خوب و چشــمگير در خانه است. فضاى خانههاى امروزى مانند قبل نيست كه بتوان گياههاى بزرگ را در آن نگهدارى كرد، اما احتمالاً روح طبيعتدوست شــما مىتواند بــه بالكنهاى كوچك و ســبز و گلدانهاى زيبا و كوچك اكتفا كند. گلدانهاى كوچك اين مجموعه را كه مشاهده مىكنيــد، با طراحىهاى مختلف به شــكل انواع حيوانات در هر جايى از خانه مىتوانند جاى بگيرند و حس خوبى به شما بدهند. امتحان كنيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.