8قمري: وقوع غزوه »حنين« به فرماندهي پيامبر بزرگ اسلام(ص)

رويدادهاى مهم 24 خردادماه در تقويم خورشيدى 29 رمضان در تقويم قمري و 14 ژوئن در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

پــس از فتــح مكه به دســت مســلمانان، گروهي از قبايل اطراف مكه بهمنظور مقابله با لشــكر اســلام متحد شــدند. خبر اجتماع اين قبايل به رســول خدا(ص) رســيد و آن بزرگــوار بــراي درهمشكســتن مقاومت مشــركان، ســپاهي تجهيــز كــرد و به ســوي حنين حركــت فرمود. در ايــن نبرد ابتدا مســلمين شكســت خــورده و روي به هزيمــت نهادند، اما با تدبير و تلاش رســول اكرم(ص) و يــاران وفادارش همچــون علي(ع)، طي نبردي ســهمگين دشــمنان را شكســت دادنــد. بعــد از شكســت دشــمن، غنايم بســيار زيادي نصيب ســپاه اسلام شــد. پس از اين پيروزي ســپاه اســلام براي تعقيب دشمنان به سوي طائف حركت كرد.

1288شمسي: ورود مجاهدان مشروطهخواه

به تهران و پايان استبداد صغير

بــا ورود مجاهــدان گيــلان از قزويــن و مجاهدان بختيــاري از راه اصفهان و فتح شــهر تهران در 24 خرداد 1288ش، محمدعليشــاه قاجار پس از يك دوره سلطنت كوتاه ولي بســيار پركشــمكش، از اريكه قدرت ســقوط كرد و دوران اســتبداد صغير پايان يافــت. وي كه با اتكا به قدرت روسها در برابر خواســت مردم كشــور سخت مقاومت كــرده بود، پس از آگاهــي از ورود مجاهدان به پايتخــت و نااميدي از حمايت واقعي روسها، سراســيمه با كالســكه به سفارت روســيه پناهنده شد و بدين ترتيب فصــل نوينــي در تاريخ ايران آغاز شــد. فاتحــان تهران در جلســهاي محمدعليشــاه را از ســلطنت عزل كردند و پسرش احمدشاه را بر اين مقام نشاندند. فتح تهران و خلع محمدعليشــاه قاجار از ســلطنت، پاياني بر استبداد صغير و آغــازي بــر شــكلگيري دومين دوره مجلس شــوراي ملي بود.

807قمري: درگذشت »ابن فرات« فقيه و مورخ مصري

ابــن فــرات فقيه، مــورخ و خطيب مصري در ســال 735ق در قاهــره بــه دنيا آمــد و از نوجوانــي در طلب علم برآمد. از خصوصيات برجســته ابن فرات، شــيفتگي وي بــه تاريــخ بــود؛ بهطــوري كه همــواره بــه تأليف مطالب تاريخي اشــتغال داشــت. مهمترين اثر اين مورخ مســلمان، تاريخالــدُوَل و المُلوك نام دارد كــه به تاريخ ابــن فرات نيز مشــهور اســت. او در اين اثــر حوادث و وقايع قرون ششــم تا هشــتم هجري قمــري را به نگارش درآورد. اســماءالصحابه و تاريخالعبــاد و البــلاد از ديگر آثار اوست.

1707ميلادي: كشف نيروي بخار آب توسط »دنيس پاپن « طبيعيدان فرانسوي

پاپــن نخســتين بار در تاريــخ صنايع از قــوه بخار براى ايجاد حركت در موتور ماشــين استفاده كرد. ماشين بخــار پاپن اولين وســيله بخارى محســوب مىشــود كه براســاس آن بعدها اتومبيل و كشــتى بخار ســاخته شــد. دنيــس پاپن ازجمله مخترعان و مكتشــفان فرانســوى در 67 سالگى درگذشت.

1924ميلادي: مرگ »ژاك ژان دومورگان«

باستانشناسفرانسوي

ژاك ژان ماري دومورگان باستانشــناس فرانسوي در ســوم ژوئن 1857م در فرانسه به دنيا آمد. دومورگان در 32 ســالگي بــه نمايندگي از دولت فرانســه به آســيا ســفر كرد و پــس از بازديد از هند و قفقاز و ارمنســتان، به مدت ســه ســال در ايــران اقامت گزيــد. وي با انجام حفرهــاي متعدد، هزاران قطعه از اشــياي نفيس باســتاني را در مناطــق فارس، لرســتان و خوزســتان كشــف كرد. ادامه اين كشــفيات باعث شــد كه دولت فرانسه با انعقاد قراردادهاي ناعادلانه با ايران، زمينه انتقال اشــياي قيمتي ايرانزميــن را بــه موزههاي فرانســه مهيا ســازد. دولت فرانســه نيز با خيالي آسوده مشــغول غارت اشياي عتيقه ايران شــد و پس از اخذ امتياز ســخاوتمندانهاي از جانب مظفرالدينشاه مبنيبر انحصاريبودن كشف آثار عتيقه در تمام خاك ايران براي ابد، ســيل اين اشيا به سوي پاريس جريان يافت. دومورگان همچنين بدون توجه به تعلق آثار باستاني به سرزمين ايران، اشياي بسيار مهم ديگري را به پاريس برد كه سنگنبشته حاوي قانون حمورابي مربوط به 2هزار ســال قبل از ميلاد، از مشــهورترين آنهاســت. وي ســرانجام 14 ژوئــن ســال 1924م در 67 ســالگي جان سپرد.

1986ميلادي: درگذشت »خورخه لوئيس بورخس«

نويسندهآمريكايلاتين

خورخــه لوئيس بورخــس نويســنده آرژانتيني، در اوت 1899م در بوينــس آيرس به دنيــا آمد. او به يكي از طنزپردازان مشهور آمريكاي لاتين تبديل شد. بورخس به سبب نابينايى نتوانست تمام طرحهاي موردنظر خود را در قالب رمان پياده كند؛ از اين رو اكثر آثار بهجايمانده از او در قالب شــعر است. هزارتوها، سرخ و آبي و مرگ و پرگار و رســاله در باب ادبيات قديم ژرمن ازجمله آثار اوســت. خورخه لوئيــس بورخس ســرانجام در چهاردهم ژوئن 1986م در 87 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.