يكهفتهنمايشگاهگردى با »توريسم«

TOURISM - - حياطخلوت -

شركت در نمايشگاههاى مختلف فرصتى طلايى براى شناخت شــرايط كلى بازار و امكان برنامهريزى براساس آن در زمينههاى مختلــف تجارت اســت. اگر قصــد برنامهريزى براى شــركت در جشنواره و نمايشگاهها را داريد، اين شما و اين ليست جشنوارههاى هفته آتى:

■ نمايشگاه مبلمان خانگى، از 27 تا 30 خرداد در كرمان

■ اولين نمايشــگاه بينالمللــى آب، برق و انرژىهاى نو، از 28 تا 31 خرداد در تهران، شهر آفتاب

■ اولين نمايشــگاه بينالمللى صنعت اســب، حيوانات همزيست و فراوردهها، از 28 تا 31 خرداد در تهران، شهرآفتاب

■ اولين نمايشــگاه بينالمللى تخصصى قايق، جتاسكى، غواصى و تجهيــزات وابســته ‪BOAT EXPO‬ ، از 29 تا 31 خرداد در تهران، شهر آفتاب

■ ششمين نمايشگاه بينالمللى حملونقل ريلى، صنايع و تجهيزات وابسته، از 29 خرداد تا يكم تير در تهران

■ دهمين نمايشــگاه صنعت گردشگرى و هتلدارى، از 29 خرداد تا يكم تير در اصفهان

■ بيستويكمين نمايشگاه بينالمللى ساختمان (معمارى و عمران)، صنايع سرمايشى و گرمايشى، از 29 خرداد تا 2 تير در مشهد

■ نمايشــگاه تخصصى ملزومات جهيزيه زوجهاى جوان و خدمات مرتبط، از 29 خرداد تا 2 تير در شيراز

■ نمايشــگاه كودك و نوجوان، اســباببازى، ســرگرمى و اوقات فراغت و لوازم تحصيل، از 29 خرداد تا 2 تير در شيراز

■ نمايشــگاه تشــريفات، ســفره عقــد و گلآرايــى، از 29 خرداد تا 2 تير در شيراز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.