آغاز ثبتنام اربعين تا هفته آينده

TOURISM - - جهانسرا -

مديركل عتبات ســازمان حج و زيارت از آغاز ثبتنام ســفر اربعين تا هفته آينده خبر داد و گفت: زائران اربعين نگران تأمين ارز نباشند، هزينههاى اين سفر حتى رواديد، ريالى محاسبه و دريافت مىشود.مرتضى آقايى قيمت رواديد عراق را در اربعين امسال 41 دلار اعلام كرد و در گفتوگو با ايســنا، اظهار داشــت: هزينه اين رواديد با توجه به رايزنى ســتاد اربعين مستقر در وزارت كشور با بانك مركزى، به نرخ روزانه بازار ثانويه محاســبه و به پول رايج كشور دريافت مىشــود، بنابراين زائران دغدغه تأمين ارز نداشته باشند، چون هزينهاى كه براى سفر اربعين مىپردازند، تماماً ريالى است.

وى يادآور شد: هزينه سفر هوايى عتبات در حال حاضر بين 3 ميليون و 200هزار تا 3ميليون و 400هزار تومان و ســفر زمينى يكميليــون و 300هزار تا يكميليون و 900هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.