تحريم، حريف صنعت گردشگرى نميشود

TOURISM - - جهانسرا -

صنعــت گردشــگرى ثمــره تعاملات ميان مــردم و اقوام مختلف در ســطح جهان اســت و هيچ تحريم و سياســت بيندولى نميتواند حريف رويكرد مردم به ســفر و گردشــگرى شــود. ايــران يكــى از 10 كشــور پرجاذبه جهان بهشــمار ميآيد و طى 6 ســال گذشــته با تغييــر رويكردى كــه در دولت جمهورى اســلامي ايجاد شــد، تمايل گردشــگران خارجى براى سفر به ايــران هم افزايش يافت؛ موضوعى كه ارتباطى به تحريمهاى موجود عليه اين كشور نداشت.

ايــن رونــد حتــى در بحبوحــه امضــاى توافــق اقدام جامع مشــترك »برجام« هم اســتمرار يافت تــا آنجا كه براى نخســتينبار قطار عقاب طلايى اروپا در ســال 93 به ايران پا نهاد و اســتانهاى مختلف داراى جاذبه تاريخى بالاى كشور از جملــه زنجــان را طى كــرد. اين ورود و اســتقبال هم هيچ ارتباطى به وجود تحريمها نداشت و ندارد؛ چراكه گردشگرى اقتصادى مبتنىبر تعامل ميان مردم اســت و در آن حضور هيچ شبكه بانكى، شركتها و كمپانىهاى رقمزننده اقتصاد جهانى و كشــورهاى تعيينكننده خطمشــى سياست دنيا نقش ندارد. جذابيتهاى گردشــگرى ايران نه به سبب تحريمهاى گذشته پنهان ماند و نه به ســبب عهدشــكنى جديد آمريكا در نقض برجام ناديده گرفته شد؛ چراكه جذابيت براى هر فردى معنايى دارد و سياســتهاى جهانى در سليقه و علايق شخصى دخيل نيســت. اقتصاد گردشــگرى كه پاكترين اقتصاد دنيا بهشمار ميآيد، به آســانى هم با اتكا به علايق و سلايق مردم جهان، بــار ديگر چهره ديگرى از اقتصــاد را به نمايش ميگذارد كه در آن خبرى از تحريم و اعمال سياســتهاى ددمنشانه نيست. شــايد پاى تحريم به صنايعدستى ايران همچون فرش برسد و صادرات و فروش آن در بازارهاى جهانى را محدود كند اما اين موضوع را به وضوح ميتوان در تمام جاذبههاى گردشــگرى ايران مشــاهده كرد كه حضور روزافزون گردشگران خارجى خبــر از تأثيرگذارنبودن تحريمها دارد. تحريمها شــايد بتواند انجام برخى از فعاليتها را تحت تأثير قرار دهد، اما نميتواند حريف گردشــگرى و مانع ورود گردشــگران شــود. از سوى ديگر همين اقتصاد مبتنىبر گردشــگرى به ســبب متكىنبودن به عرصه توليد و واردات، بســترى براى گســترش مشــاغل مختلف در عرصــه خدمات را فراهم ميكنــد، همانگونه كه اكنون بسيارى از كشورهاى گردشگرپذير حاشيه خليجفارس به اتكاى همين صنعت، انبوهى از مشاغل در حوزه خدمات را ايجاد كردهاند. شايد همين خدمات تنها عرصه اشتغالزايى هم به شمار ميآيد كه تحريم در آن كمترين ميزان تأثير را دارد؛ چراكه مردم در هر صورت براى تأمين غذا، مســكن، آرامش و امكانــات لازم، نياز به حداقل خدمات دارند و با گســترش اين مطالبه، عرصه عرضه خدمات هم توســعه مييابد. اشتغال حوزه گردشــگرى مبتنىبر خدمات اســت و اين يعنى نه فقط با فعالســازى اين عرصه و گسترش تحريم، اشتغال در بخش گردشــگرى به خطر نميافتد كه با افزايش ورود گردشگران، فعاليت اقتصادى در آن رشد ميكند و حتى ميتواند جانشين مشاغل حوزههاى ديگر همچون كشاورزى و صنعت هم شود. با بررســى ابعاد مختلف صنعت گردشــگرى به نظر ميرســد كه تحريــم، حريف اين توانمندى گســترده ايران نميشــود، از اينرو هم مســئولان، سياســتگذاران و تصميمگيران بايد نســبت به فعالسازى اين بخش برنامه جديدى داشته باشند و جدىتر از گذشــته براى بهرهگيرى از اين اقتصاد پاك، دست بهكار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.