بار مالى سد راه تشكيل وزارتخانه گردشگرى شد ■

موافقان طرح: به رايزنى با شوراى نگهبان ادامه ميدهيم

TOURISM - - جهانسرا -

طرح تشــكيل وزارتخانه ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى از سوى شــوراى نگهبان رد شــد. به گزارش ايلنا، مرداد ســالجارى نمايندگان مجلس شــوراى اسلامي به طرح وزارتخانهشدن ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى رأى مثبت دادند تا در انتظار تأييد شوراى نگهبان بنشينند. با وجود آنكه پيشبينى مىشد كه شوراى نگهبان به اين طرح ايرادى نگيرد، اما حدود يكماه بعد نخستين ايرادات شوراى نگهبان به اين طرح منتشر شد.

شــوراى نگهبان در اولين ايراد خــود »اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى در مــواردى كه خلاف موازين شــرع باشــد، نظيــر قوانين و مقررات قبل از انقلاب« را واجد اشكال دانست. بر اين اساس، برخــى از قوانين اصلى مورد اجراى ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى، مصوب پيش از انقلاب است و از سوى ديگر به دليل عدماعمال نظارت شرعى بر چنين قوانينى، واجد احكام مغاير شــرع هســتند. براى مثال »قانون راجع به حفظ آثار ملى« مصوب ســال 1309 ازجمله قوانينى است كه دربردارنده احكام مربوط به وظايف و صلاحيتهاى ســازمان مزبور و همچنين آثار ثبتشــده بهعنوان ميراثفرهنگى بوده، امــا برخى از احــكام آن تاكنون از جهات متعددى از ســوى فقهاى شــوراى نگهبان مغاير موازين شــرع شناخته شده و در نتيجه اعتبار چنين احكامي محل خدشــه است. از اينرو اينكه در ماده واحده، وظايف و صلاحيتهاى وزارت جديدالتأسيس بهصــورت مطلق همان وظايف ســازمان موجود باشــد، مورد ايراد شــوراى نگهبان واقع شــده و به منظــور رفع ايراد لازم اســت اطلاق مورد ايراد مقيد به آندسته از قوانين و مقرراتى شــود كه مغايــر موازين شــرع نيســتند. كارشناســان مركز پژوهشها پيشــنهاد دادهاند در صــدر مادهواحده عبارت »در مواردى كه مغاير موازين شــرع نيســتند« بعد از عبارت »با كليــه اختيارات و وظايفى كه به موجب قوانين و مقررات دارا مىباشد« اضافه شود.

همچنيــن دومين ايراد شــوراى نگهبان مســتند به نظر تفســيرى اين شــورا درخصــوص اصــل 75، ناظــر به محل پيشبينىشــده براى تأميــن بار مالى مربوط بــه تغيير عنوان ســازمان به وزارتخانه اســت. براســاس اين گزارش، مطابق نظر تفســيرى مزبــور منابع حاصــل از صرفهجويى نمىتواند بهعنوان محل تأمين بار مالى موضوع اصل 75 قانون اساســى تلقى شــود، بنابراين ذيل ماده واحده كه مقرر داشته »بار مالى ناشــى از تغييــر عنوان از محــل منابع داخلــى و صرفهجويى تأمين خواهد شــد« مغاير اصل 75 قانون اساسى شناخته شده اســت.پس از اعلام اوليه شوراى نگهبان و بيان دو ايراد فوق از طــرح تصويب وزارتخانهشــدن ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى، در نهايت نيز عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان اعلام كرد: طرح تشكيل وزارتخانه ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى به دليل داشتن بار مالى از ســوى شوراى نگهبان رد شد. در ذيل ماده واحده كه بار مالى ناشــى از تغيير عنــوان را از محل صرفهجويى تأمين كرده اســت، با توجه به نظريه تفســيرى شوراى نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساســى شناخته شــد و ايرادات نسبت به اين لايحه به مجلس شوراى اسلامي ارجاع شده است.

بررسى ايرادات شوراى نگهبان به مصوبه تشكيل وزارت ميراثفرهنگى بعد از تعطيلات مجلس

در اين ميان، يك عضو كميســيون مشــترك بررســى طرح تشــكيل وزارت ميراثفرهنگى و گردشــگرى گفت كه ايرادات شــوراى نگهبان به مصوبه مجلس در مورد تشــكيل اين وزارتخانه پس از تعطيلات در مجلس مورد بررســى قرار مىگيرد.سيدهفاطمه ذوالقدر در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: پــس از مصوبه مجلس براى تشــكيل وزارت ميراثفرهنگى، شــوراى نگهبان دو ايراد به آن گرفت كه يكى از آنها مربوط به قوانين پيش از انقلاب بود كه در مورد آن كميســيون رفع ايراد كرد و ايراد ديگر به بار مالى اين طرح برميگشت كه در اينباره كميســيون بر نظر خود اصرار كرد؛ چراكه ما معتقديم تشــكيل وزارت ميراثفرهنگى بار مالى ندارد و كارمندان و ســاختمانهاى سازمان ميراثفرهنگى تنها به وزارت تغيير نام مىدهند.وى اضافه كرد: البته ما رايزنىهاى خود را با اعضاى شــوراى نگهبان ادامه مىدهيــم و پس از تعطيلات مجلس نيز ايرادات شــورا در جلســه علنى مجلس مطرح خواهد شد. در صورتــى كه نمايندگان با نظر كميســيون موافق باشــند و به اصلاحــات رأى دهنــد، اين طــرح مجدداً به شــوراى نگهبان ارجاع خواهد شد. به گفته ذوالقدر، در صورت مخالفت مجدد شــوراى نگهبان و اصرار مجلس، احتمــال ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.