طرح ملى حمايت از لباس محلى بهزودى اجرا ميشود

TOURISM - - جهانسرا -

معصومه ابتكار در حاشيه بازديد از مجموعه فرهنگىتاريخــى »قلعه چالشتُر« شــهركرد اظهار كــرد: تلاش ما بــر اين بوده تا در راســتاى احياى هويت اقوام مختلف كشــور، پوششهاى محلى اين اقوام را حمايت و آن را فراگير كنيم.

وى افــزود: در هميــن راســتا نشســتهاى تخصصى متعــددى برگزار و سياســتگذارىهاى كلان اتخاذ شــده و به اين نتيجه رسيدهايم كه يك وفاق ملى در خصوص استفاده فراگير از لباسهاى محلــى وجود دارد. ابتــكار تصريح كرد: طرح ملى حمايــت از لباسهاى محلى اقوام ايرانى در مراحل ابتدايى قرار دارد.

وى بيــان كــرد: تشــويق توليدكننــدگان به دوخت لباسهاى محلى و ترغيب مردم به اســتفاده از ايــن لباسها بهويژه در محيط كار از برنامههاى عملياتى در اجراى اين طرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.