جنگلهاىهيركانىگيلان بعد از كوير لوت در راه يونسكو

TOURISM - - جهانسرا -

رئيس اداره حفاظت محيطزيســت شهرستان رودبــار گفت: ثبــت جهانى جنگلهــاى هيركانى بهعنــوان دومين اثر طبيعى بعــد از كوير لوت در يونســكو، دســتاورد بزرگى براى كشــور، استان گيلان و شهرستان رودبار است.

به گزارش ايسنا، امين حسينزاده افزود: ثبت جهانى ايــن جنگلها علاوهبر اينكه دســتاوردهاي اكولوژيكــى خوبــى بــه دنبــال دارد، ميتوانــد در بحــث رونق گردشــگرى و جذب توريســت و اكوتوريســت در شهرســتان رودبار تأثير بســيار خوبى داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.