هتلداران براى همكارى با چارتركنندهها شرط گذاشتند

TOURISM - - جهانسرا -

رئيــس جامعــه هتلــداران ايران گفت: آماده همكارى با چارتركنندهها براى تشكيل بســته گردشگرى شامل بليت، هتل و غيره هســتيم؛ مشروطبر آنكه قيمت بليتهاى چارترى از نرخ بليت پرواز برنامهاى كمتر باشد.

به گــزارش افكارنيوز، جمشــيد حمزهزاده در پاســخ به اين پرسش كه در بليتهاى چارترى امكان همكارى از ســوى جامعه هتلداران و تعيين هتل در قالب بسته گردشگرى وجود دارد؟ اظهار داشت: در گذشته عنوان مىشد كــه هر كــس از پروازهــاى چارترى اســتفاده كند، الزاماً بايد با هتل باشــد و هتــل هم بايــد ورود آنهــا را تأييد كند، اما به نظر من، در جهت توســعه گردشــگرى و گروههاى گردشــگرى مىتــوان در اين حــوزه برنامهريزى مناســبترى داشــت. وى ادامــه داد: اگر قيمت بليتهــاى چارترى هواپيما ارزانتر باشــد (نه اينكه دو برابر نرخ مصــوب باشــد)، ما هــم مىتوانيم در تخصيــص هتل، با بخــش فروش بليت همــكارى كنيم، در صورتــى كه اگر نرخ بليت پروازهاى چارترى مناســب نباشد، ما در اين حوزه اصلاً همكارى نمىكنيم. رئيس جامعه هتلداران ايران گفــت: هتلها زمانى با موضوع چارتر همكارى مىكنند كــه نرخ پروازهاى چارترى ارزانتــر از نرخهاى مصوب بليــت هواپيمــا و قيمــت پروازهــاى برنامها ىباشد.

حمــزهزاده اضافــه كــرد: هنوز صحبتــى بــا ســازمان هواپيمايــى كشــورى در اينباره نداشــتهايم، اما با آژانسهاى فــروش بليت هواپيما و سازمان ميراثفرهنگى و گردشگرى، جلساتى برگزار كردهايم و پيشنهادات خود را ارائه دادهايم.

رئيس جامعه هتلــداران ايران با تأكيد بر اينكه هدف از چارترىشــدن بليت، فراهمســازى ســفر ارزان براى مردم اســت، افزود: فقــط در صورت آنكه نرخ بليت چارتر مناســب باشد، هتلــداران حاضرند در ســفرها تخفيف ويــژه بــه بليتهــاى چارتــرى ارائه كننــد و اين به شــرط كاهــش قيمت بليت پروازهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.