نمايشگاهدائميصنايعدستىتوسط نمايندگان گردشگرى ايجاد شود

TOURISM - - جهانسرا -

نماينــده اطلاعرســانى گردشــگرى ايــران در ژاپن از ارائه پيشــنهاد ايجاد نمايشــگاه دائمي صنايعدستى به ســازمان ميراثفرهنگى خبر داد و گفــت: با اين كار بخشــى از مشــكل هنرمندان در دوران تحريم حل ميشود.

سيدعباســعلى اماميه به مهر گفت: با شــروع تحريمها به سازمان ميراثفرهنگى پيشنهاد كرديم كــه نمايندگىهاى اطلاعرســانى گردشــگرى در كشــورها ميتوانند نمايشــگاه دائمي برپا كنند و فضايى 60 تا 80 متــري را براى ارائه محصولات صنايعدستى در نظر بگيرند و هنرمندان شاخص در حوزه صنايعدســتى كه برند توليد ميكنند، در اين نمايشگاه به عرضه محصولاتشان بپردازند.

نماينده اطلاعرســانى گردشــگرى ايران در ژاپــن تصريح كــرد: در ژاپن نيــز ميتوانيم چنين كارى كنيم تا محصولات آنها به زبان ژاپنى معرفى شود. به اين ترتيب ميتوان پلى بين خريدار ژاپنى و هنرمند ايرانى ايجاد كرد.

فــرق اين كار با شــركتهاى بازرگانى اين اســت كه آن شــركتها ممكن اســت كارى كنند كــه محصــول با قيمت مناســب به دســت خريدار يا بازار نرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.