آگهى برگزارى مجمع عمومى مؤسس جامعه حرفهاى راهنمايان گردشگرى استان تهران

TOURISM - - جهانسرا -

نظر به موافقت ادارهكل ميراثفرهنگى، صنايعدسـتى و گردشـگرى استان تهران مبنىبر تأسيس جامعه حرفهاى راهنمايان گردشـگرى اسـتان تهران با اسـتناد بـه ماده 25 آييننامـه ايجـاد، اصلاح، تكميـل درجهبنـدى و نرخگذارى تأسيسـات گردشـگرى و نظارت بر آنها مصوب 1394/6/4 و بـر طبـق ضوابط منـدرج در دسـتورالعمل نحـوه ايجاد و فعاليـت انجمنهـاى حرفـهاى صنعـت گردشـگرى ايران ابلاغى معـاون رئيسجمهور و رئيس سـازمان به شـماره 952100/26672 مـورخ 8/10/95 بـه اطلاع كليـه راهنمايان گردشـگرى متقاضـى عضويـت در جامعه حرفـهاى مزبور مىرسـاند كـه نخسـتين مجمـع عمومـي تأسـيس جامعـه حرفـهاى در روز سهشـنبه بـه تاريـخ 7/10/1397 رأس سـاعت 14 الـى 16 بـه آدرس خيابـان سـى تيـر، بعـد از موزه ايران باسـتان، موزه علوم و فناورى، سـالن جلسات برگزار مىگردد. لذا بدينوسـيله از كليه راهنمايان متقاضى جهـت شـركت در مجمع عمومـى دعوت مىشـود در تاريخ اعلامشده در جلسه مجمع حضور يابند.

دستور جلسه:

* بررسى و تصويب اساسنامه * انتخاب اعضاى هيئتمديره و بازرسان و اعضاي علىالبدل * انتخاب روزنامه جهت درج آگهى * تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه

هيئت مؤسس جامعه حرفهاى راهنمايان گردشگرى استان تهران:

* فروغ فاضل اردكانى * گريگور قضاريان * مرتضى چراغى * محمد آبكار * مسعود عبدالهى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.