نروژتوسعهيافتهترينكشورجهانشد

TOURISM - - جهانسرا -

دفتــر برنامه توســعه ســازمان ملل متحــد در جديدتريــن گزارش خود اعلام كرد ايران از نظر شاخص توســعه انســانى در ســال 2018 از بيــن 189 كشــور در رده شــصتم قرار دارد. به گزارش ايســنا، در اين رتبهبنــدى از تجزيــه و تحليل روند فعلى توســعه انســانى در كشورهاى موردمطالعــه و دورنمــاى بلندمدت استفاده شده اســت. در اين ردهبندى كشــورها براساس شاخصهايى چون توســعه انســانى (صفــر كمتريــن و يك بيشترين توســعه)، متوسط اميد به زندگى بر حســب ســال، سالهاى

طبق شاخص توسعه انسانى 2018 انتظار براي تحصيل بر حســب سال، حداقل زمان تحصيل بر حســب سال و متوسط درآمد سرانه ناخالص ملى ردهبندى شدهاند. بر اين اساس نروژ با شاخص توســعه ‪/0 953‬بهعنوان توسعهيافتهترين كشور جهان معرفى شــده اســت و پــس از اين كشــور، ســوئيس با شاخص ‪/0، 944‬استراليا با شاخص ‪/0، 939‬ايرلند با شاخص 0/938 و آلمان با شــاخص ‪0/ 936‬ در ردههــاى دوم تا پنجم قرار دارند. ضعيفترين شــاخص توسعهيافتگى نيــز مربــوط بــه كشــورهاى نيجر، آفريقاى مركزى، سودان جنوبى، چاد و بروندى است كه همگى در آفريقا قــرار دارند. بين كشــورهاى منطقه، امــارات در رده 34 و عربســتان سعودى در رده 39 قرار دارند. كانادا و آمريكا نيز بــه ترتيب در ردههاى دوازدهم و ســيزدهم جاى گرفتهاند. ايــران در ايــن ردهبنــدى پــس از كشورهاى كويت، مالزى، باربادوس و قزاقســتان بهطور مشترك با پالائو در رده شصتم و بالاتر از كشورهاى سيشل، كاستاريكا و تركيه قرار دارد. شاخص توسعهيافتگى ايران ‪0/ 798‬ واحد و متوســط اميد به زندگى در آن 4/73 ســال عنوان شــده اســت. در اين ردهبندى همچنين كشــورهاى صربســتان در رده شــصتوهفتم، گرجســتان در رده هفتــادم، مكزيك در رده هفتادوچهــارم، برزيل در رده هفتادونهم، آذربايجان در رده هشتادم و اردن در رده نودوپنجــم جــاى گرفتهاند. كمترين طول عمر مربوط به كشــور ســيرالئون با ‪/52 2‬سال اســت و پس از اين كشور، آفريقاى مركزى، چاد، نيجريه و ســاحل عاج قــرار دارند. بيشــترين طول عمر نيز متعلق به هنگكنگ با ‪/84 1‬ســال، ژاپــن با ‪/83 9‬ســال و ســوئيس با 83/5 سال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.