گردشگري اصالتمحور برند بروكسل ميشود

TOURISM - - جهانسرا -

شبكه جهانى خوشامدگويان، بيستوششمين سالگرد شكلگيرى مفهوم »خوشــامدگويان« و خوشامدگويى به بازديدكنندگان بروكسل را جشــن مىگيرد كه فرصتى براى بيان اهميت اين نوع از گردشگرى مشاركتى است.

اين مفهوم، تعريفى ســاده دارد: داوطلبان اين كار ذوق و اشتياق، قصهها و مكانهاى موردعلاقه خود در شهر را با بازديدكنندگان تقسيم و از آنها دعوت مىكنند تا به روشى متفاوت از بروكسل بازديد كنند؛ شــيوهاى ابتكارى و در عين حال بىهمتا براى كشــف يك شهر. افراد »خوشــامدگو«، ساكنان محلى بروكسل هســتند كه شهر يا محله خود را به روشــى غيرمعمول، بديع و شخصى به گردشگران نشان مىدهند و اين كار را به شــيوهاى دوســتانه و صميمى انجام مىدهند. بنابراين اين مفهوم بهطور كامل در راســتاى روند گردشگرى جايگزين حركت مىكنــد كه در ميان گردشــگرانى كه اصالت را جســتوجو مىكنند، روزبهروز طرفداران بيشترى مىيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.