سقوط اتوبوس در كشمير هند 16 نفر را كشت

TOURISM - - جهانسرا -

بر اثر ســقوط يــك دســتگاه اتوبوس مســافربرى بــه گودالــى عميق در كشــمير هند، 16 نفر جــان خود را از دســت دادنــد و 16 تن ديگــر نيز مصدوم شــدند. به گــزارش صداوســيما، پليس هنــد روز جمعــه اعلام كرد يك دســتگاه اتوبوس مســافربرى روز جمعه در كشــمير تحــت كنتــرل دهلــى نو داخــل گــودال عميقي ســقوط كــرده كه بر اثــر آن 16 نفر كشــته و 16 تــن ديگر نيز مصدوم شدند.

ايــن مقــام پليس گفــت ايــن حادثــه روز جمعه و زمانــى اتفاق افتاد كــه راننده اتوبــوس در يك پيچ تند در جــاده هيماليــا كنتــرل اتوبــوس را از دســت داد. وى افــزود مصدومان اين حادثــه از گودالى به عمق يكهزار متــر به بــالاى جاده منتقل شــدند و حال 11 تــن از آنان وخيم اســت. مصدومان با يك فروند بالگرد به بيمارستان منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.