ريشههاى جهانى

TOURISM - - جهانسرا -

اين ايده كه در ســال 1992 و توســط لين بروكس در نيويورك مطرح شد، از تمايل گردشگران براى كشف نيويورك واقعى با استفاده از ســاكنان »بيگ اپل« ريشــه گرفته اســت. امروز جامعه »گريترز« همچنــان در حال بزرگترشــدن بوده و در 38 كشــور و 140 مقصد گردشــگرى حضور دارد. اين خوشــامدگويان كه ســفيران بروكســل، پايتخت بلژيك هستند، تجربههاى منحصربهفرد، نوآورانه و دوستانهاى براى بازديدكنندگان علاقهمند رقم مىزنند.

آنها به 12 زبان زنده دنيا در 4 گوشــه بروكســل به گردشگران خوشامد مىگويند. اين تيم كه از 115 نفر تشكيل شده، با دقت زيادى از ميان متقاضيان زيادى گلچين شــدهاند و تورهايى براى گشتوگذار در شــهر برگــزار مىكننــد كه براســاس تجربيات شــخصى، شــغل، شــخصيت، فعاليتهاى تفريحــى و علاقهمندىهاى آنهــا برنامهريزى شــده است. تورها رايگاناند؛ اما تجربياتى كه بين افراد تبادل مىشود، بهشدت غنى هستند. آنها درحقيقت بهمثابه پلى ارتباطى بين فرهنگها و ســنتهاى مختلــف عمل مىكننــد. تورها در گروههــاى كوچكى با حداكثر 6 نفر (با رزرو قبلى) برگزار مىشــود و برنامههايى متناسب و شخصى براى آنها در نظر گرفته شده است.

در ســال 2017، شبكه »خوشــامدگويان« بروكسل بيش از هزار نامه تشــكر از طرف ســاكنان مشتاق بروكســل بهخاطر برگزارى اين تورها دريافت كرد كه نســبت به سال ‪30 2016،‬ درصد افزايش يافته بود و نشانهاى از بيشترشدن علاقه گردشگران و بلژيكىها به اين ايده و پايتخت بلژيك اســت. هيچگونه تبعيضى در ميان »خوشــامدگوها« وجود ندارد؛ تورى كه به سرپرستى هركدام از اين افراد برگزار مىشود يك تور ايدئال براى هر كسى با هر پيشينهاى است؛ بازديدكنندگان از نقاط مختلف جهان، جوانان، مسافران تنها، خانوادهها، دوستان، زوجها، مهاجران، بازنشستگان و هر فرد ديگرى از هر گروهى.

شــبكه »خوشــامدگويان« بروكســل يــك ســرويس خدماتــى رايگان در حوزه گردشــگرى مشــاركتى بوده كه براســاس مشاركت داوطلبانه و اســتقبال ســاكنان شــهر اســتوار شده اســت. اين شبكه، راهــى بــراى بازديــد از بروكســل و بخشــى از مأموريــت آن براى خوشــامدگويى به بازديدكنندگان و نشاندادن گوشههاى مختلف شهر به آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.