آيا راز وحشتناكى را درباره خورشيد از ما پنهان مىكنند؟

TOURISM - - جهانسرا -

تعطيلــي رصدخانــه مطالعــه لكههــاى روى قرص خورشيد در ايالت نيومكزيكو آمريكا، باعث شده شايعاتى درباره پنهانكردن يك راز وحشــتناك درباره خورشــيد رواج پيدا كند.

به گــزارش اســپوتنيك، برخى از مــردم مىگويند ستارهشناسان شــراره فوقالعاده شــديدى را در خورشيد مشــاهده كــرده و از دولــت آمريــكا دســتور گرفتهاند درباره اين واقعيت ســكوت كنند. در حال حاضر مأموران افبىآى در حال تحقيقات درباره دلايل تعطيلي رصدخانه و پاييــنآوردن پرســنل آن از كــوه ســاكرامنتو پيك در نيومكزيكو هستند كه اين مركز علمى در آنجا قرار دارد. امــا مقامات افبــىآى از دادن توضيحــات درباره نتايج تحقيقات خود امتناع مىورزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.