هند،سمبلموفقتوسعهگردشگريمحلي ■

تداوم پروژه با اركان توسعه پايدار

TOURISM - - جهانسرا -

در ســال 2017 جمــعآورى اطلاعات درباره فعاليتهاى كشــورها و اقتصادهاى توســعهيافته و در حــال توســعه، با هدف نشــاندادن اينكه چگونه گردشــگرى پايدار مىتواند عامل توســعه باشــد، توسط سازمان جهانى گردشگرى صورت گرفت. به گزارش دنياي اقتصاد، درمجموع 23 مورد مطالعاتى بهعنوان نمونه از تمام مناطق جهان انتخاب شــدند كه ابتــكارات بخشهــاى عمومــى و خصوصى و جوامــع محلــى و همچنيــن جزئيــات بااهميتــى را درباره روشها و رويكردهاى موفق استفادهشــده از سوى فعالان گردشگرى نشــان مىدهند؛ اطلاعاتى ارزشمند كه مىتوانند باعث ايجاد نگرشهاى جديد و اســتفاده از شيوههاى گردشگرى پايدار در جوامع محلى شــوند. پروژه توسعه توريستى كُماراكوم در منطقــه كرلاى هند كه به كمــك و هدايت دولت و مقامات محلى اداره مىشــود، يــك نمونه موفق از همكارى اقشــار يــك جامعه محلــى در بخشهاى مختلــف صنعــت توريســم و بهبود و توســعه اين منطقه براى تبديلشــدن به يك مقصد گردشــگرى اســت. مجموعه كماراكوم در نزديكى تالاب كايال -دومين تالاب بزرگ هندوســتان- و شهر كوتايام -كه شــامل مجموعه تالابهــا و رودخانههاى آب شور در جنوب اين ايالت است- قرار دارد. هرساله گردشــگران زيادى براى بازديــد از جاذبههاى اين منطقه مانند مناظر زيبا، بركههاى پرآب، زمينهاى كشاورزى، قايقهاى ماهيگيرى و مهاجرت پرندگان بــه اين منطقه مىآينــد. با اينكه به نظر مىرســيد صنعت توريســم در اين منطقه بهخوبى رشــد كرده امــا اين پروژه اهدافى را در نظر داشــته كه بهطور معمول رســيدن به آنها بســيار مشكل بوده و بدون كمــك مردم منطقــه و دولت نمىتوانســتند به آن دســت پيدا كنند. در بيشــتر موارد هدف از توسعه توريســم استفاده مناســب از منابع طبيعى، استخدام و بهكارگيرى مردم محلى و ســودآورى اســت. در ســال 2007 دپارتمان توريسم دولت كرلا مؤسسه علمىتحقيقاتى كماراكوم را در اين منطقه تأســيس كرد كــه هدف آن توســعه بهينه و پايــدار صنعت توريســم در اين منطقه بــود. مهمترين وظايف اين مؤسسه نظارت بر طرحهاى توسعهاى و هدايت اين طرحها به ســمت ســودآورى و در نتيجه آن بهبود وضعيت اقتصادى، كشــاورزى، محيطزيســت و... است. مؤسسه علمىتحقيقاتى كماراكوم با كمك و همكارى اعضايى از دولت، ســازمانهاى مردمنهاد و فعالان حوزه توريســم بــه فعاليت مىپردازد. اين مؤسســه همچنيــن بهعنــوان يكــى از بزرگترين پيشــگامان توســعه اين صنعت برگزيده شده است. در نوامبــر 2011، مؤسســه كماراكوم كه در حوزه گردشگرى فعاليت مىكرد، تصميم به اجراى پروژه تأسيس مؤسســه علمى و پژوهشى در كرلا گرفت. مقامات محلى نيز بــا ابراز تمايل براى همكارى در اين طرح تصميم گرفتند به آنها در هدايت و تكميل پروژه كمك كنند. آنها توانستند با ايجاد يك رابطه همكارى مناسب ميان دولت، هتلداران و مردم محلى ســازوكارى طراحــى كنند تا در آن همــه نيازها و كمبودها از طريق مردم و هتلداران مهيا شود.

پروژه موفق كماراكوم باعث پيوند بخشهاى مهم اقتصادى منطقه به يكديگر شــد. آنها توانستند با ســازوكارى كه بهوجــود آوردنــد، فاصله ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان را كاهش دهند كه اين امر باعث شــد هــم كالاى موردنياز زودتر و با قيمت مناسب بهدست مصرفكنندگانى مانند هتلها برســد، هم توليدكنندگان از نياز مصرفكننده آگاه شــوند. براى مثال با توجه به نياز هتلها به استفاده از ســبزىهاى تــازه، در بخش كشــاورزى بهطور تقريبى 450 مزرعه روســتايى به كشت سبزيجات پرداختنــد. در اين بين شــركتهاى تهيــه و توزيع مواد اوليه هم شــكل گرفتنــد. درمجموع 2500 نفر بهطور مســتقيم از اين پروژه درآمدزايى مىكنند. ايــن پروژه توانســت درمجموع تأثيــرات مثبتى بر اقتصاد محلى و جامعه بگذارد. بيش از 385 خانواده در اين مجموعه مشــغول كارند و بيش از 646 نفر در حوزه گردشگرى فعاليت مىكنند كه بيشتر آنها توانستند با همكارى هتلها به افزايش درآمد حاصل از فــروش محصولات كشــاورزى و رســتورانها كمــك كنند. بيــش از 82 درصد از زنــان خانهدار كه پيش از اين بخــش بزرگى از جامعه بيكاران را تشكيل مىدادند، حالا در اين حوزه فعاليت مىكنند. زمينهاى كشــاورزى كه در ساليان دراز بىاستفاده يا كممحصول بودند، با اســتفاده درســت و كمك و بهكارگيرى تكنولوژى توانستند سهم بزرگى را در سبد محصولات كشــاورزى موردنياز داشته باشند. براســاس آمار بهدســتآمده با توســعه بخشهاى مختلف گردشــگرى در اين منطقــه از زمان اجراى آن حدود 20 درصد افزايش ورود گردشگر مشاهده شــده كه اين باعث شــده اين مؤسســه به بهبود و بهروزرسانى سازوكار بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.