ازبكستان و روسيه خطاتوبوسرانىراهاندازىمىكنند

TOURISM - - جهانسرا -

نخســتين خــط اتوبوسرانــى بين ازبكســتان و روســيه راهانــدازى مىشــود. به گــزارش فارس، ازبكســتان و روســيه نخســتين خــط اتوبوسرانى بيندولتى را در مســير تاشــكند- نيژنــى نووگورود راهاندازى مىكنند.

در اين مســير دو شــركت از طرف ازبكســتان ازجملــه ‪СП Uzkaz Avto Trans‬ و از طرف روسيه شــركت »پانيوشــكين« فعاليت خواهند كرد. طول مســير اين خــط اتوبوسرانى 3هــزار كيلومتر اســت و مســافران پــس از 61 ســاعت بــه مقصــد خواهند رســيد.نرخ بليت 500هزار صوم (63 دلار و 60 سنت) است.

مسافران مىتوانند با اتوبوسهاى مختلف عادى و ويژه به دو كشــور ســفر كنند. مســير ذكرشده از گذرگاههاى مرزى غيشــت كوپريك در ازبكســتان، جيبــك ژولــى و جايســان در قزاقســتان و همچنين ســاگارچين در روســيه عبــور مىكنــد. هماكنــون در ازبكســتان بيــش از 961 واحد شــركت ازجمله 810 شــركت مشترك و 151 شــركت با صددرصد سرمايهگذارىهاى ســرمايهگذاران روســيه فعاليت مىكنند. در ازبكســتان نمايندگى 64 شركت روسيه به ثبت رســيده اســت. مبــادلات بازرگانــى اين دو كشــور در ســال 2017 ميلادى در سطح 3ميليارد و 650ميليون دلار قرار گرفت. روســيه اســتقلال اين كشــور را در تاريخ 20 مارس ســال 1992 ميلادى به رسميت شناخت و در همين روز بين اين دو كشور روابط ديپلماتيك برقرار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.