چينيهابزرگترين هتل گودالي دنيا را ميسازند

TOURISM - - جهانسرا -

هتلــى در ســكونتگاه ســانگژيانگ چيــن در حال ســاخت بوده كه بــا ويژگىهاى منحصربهفردش توجه جهانيان را به ســوى خود معطوف كرده است. به اين اقامتگاه القاب متعــددى دادهاند؛ لقبهايى چون »بزرگترين هتل گودالى دنيا«. همانطور كه از نام اين مكان مشــخص اســت، طراحى هتل بهگونهاى بوده كه گويا در گودالى بزرگ قرار دارد. اين هتل 50 كيلومتر از مركز شــهر فاصله دارد. قرار اســت تا پايان ســال 2018 ساخت ايــن هتل رؤيايى به اتمام برســد. در حال حاضر ســاختار اصلى هتل كامل شــده و طرح كلى اقامتگاه را پيادهســازى كردهاند. گفته مىشــود قرار اســت اين هتل گودالى 380 تا 400 اتاق داشــته باشــد. بزرگترين هتل گودالى دنيا 19 طبقه خواهد داشــت و 2 طبقه 17- اتاق- آن زير آب ســاخته خواهد شد. دو طبقه زيرآبى اين اقامتگاه سراسر از سنگ ســاخته مىشود تا از مقاومت بالايى برخوردار باشــد. جالب است بدانيد كه يك درياچه مصنوعى بسيار بزرگ مقابل هتل ساختهاند تا چشماندازى زيبا براى ساكنان فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.