»مشعلگرداني« در روستاهاي خور و بركوه

TOURISM - - ايرانگشت -

■ عشــق مردم اســتان خراســان جنوبى به اهل بيت در ماه محرم به اوج خود مىرســد و با وجود گذشــت يكهزار ســال از مصيبت شــهادت امام حســين(ع) و يــاران وفادارش، نهتنها از عمق اين حادثه كاســته نشــده، بلكه هرچه مىگذرد قلمرو عاشــورا گستردهتر شده و آيينهاى عزادارى باشــكوه بيشــترى برگزار مىشود. ســينهزنى، روضهخوانى، علمبندان، علمگردانى، نخلبندى، نخلگردانى و تعزيهخوانى از شــيوههاى مراســم عزادارى ماه محرم در خراســان جنوبى اســت. همينطور مراسم مشعلگرداني در روســتاهاي »خور« خوسف و »بركوه« سربيشــه هنوز هم اجرا ميشــود. در روســتاي »خور« عصر تاســوعا مشعل فلزي را كــه در حســينيه بهصورت ثابت نصب شــده، از كنده درخت بنه پر ميكنند و شــب بعد از برپايي مجلس روضهخواني چراغها را خاموش و مشــعل را روشــن ميكنند و ســينهزدن دور آن انجام ميگيرد. در روســتاي »بركوه« نيز شــب عاشورا بعد از روشنكردن مشعل به نوحهخواني ميپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.