نمايش عشق بىانتهاى خوسفىها

TOURISM - - ايرانگشت -

■ بيلزنى، ميراث معنوى مردم خوسف بوده كه در ظهر عاشورا برپا مىشود. اين تنها مراسم ماه محرم در استان خراسان جنوبى است كه در هيچيك از شهرستانهاى ديگر به چشم نمىخورد.

اين مراســم، عزادارى قوم بنىاســد در صحراى كربلا را تداعى مىكند. روايت شــده كه اين قوم 3 روز بعد از واقعه عاشــورا با بيل قبرهايى آماده مىكنند تا پيكر مطهر شهدا را به خاك بسپارند. براى برپايى بيلزنى 2 دســته 15 نفرى از 2 هيئت شهرســتان خوســف بعد از اقامه نماز ظهر عاشــورا آماده مىشــوند. خوسفىها بيلبهدســت، دايرهوار بيلها را به هم مىچسبانند و به طرف آسمان مىگيرند و در هنگام پريدن به بالا يك صدا فرياد مىزنند »يا على(ع(«. كشــاورزان خوسفى معتقدند با اجراى سالانه اين مراســم، محصولاتشان هم آسيب نمىبيند و بركتش بيشتر مىشود. مراسم بيلزنى به شماره 508 در تاريخ 20 شهريور 91 در فهرست ميراث معنوى كشور به ثبت رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.