كوزهها و سكههاى باستانى در انتظار مترو

TOURISM - - جهانگشت -

■ يونان را مىتوان مهد تمدن جهان ناميد؛ كشــورى كه خاســتگاه تفكر و فلسفه بوده و كشور بسيار زيبايى است. اين كشور سواحل، كوهها، درياچهها، درههاى سرسبز و شــهرهايى براى بازديد دارد. درحالىكه به جزاير اين كشــور وارد مىشويد، حتماً از طبيعــت آن و جاذبههايى كه دارد، بازديد كنيد. با اين كار هم مىتوانيد ســفرى ارزان داشته باشيد و هم از مناطقى كه خلوت و بكر هستند يا هنوز خيل عظيم توريست آنجا را تخريب نكرده، بهره ببريد. يونان آثار و ابنيه فراوانى دارد كه در طول هزاران ســال از جنگ و آشــوب در امان ماندهاند. در طول ســاخت مترو پيش از بازىهاى المپيك، آثار باســتانى زيادى كشف و تصميم گرفته شــد درون ديوارهاى مترو قرار داده شود. در نتيجه شما مىتوانيد بهراحتى كوزهها و سكههاى باستانى را درحالىكه منتظر مترو هستيد، ببينيد. اين امر در كجاى دنيا غير از يونان ميسر است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.