مقصد رؤيايى عاشقان عكاسى!

TOURISM - - جهانگشت -

■ يونان فوقالعاده است؛ چراكه شما مىتوانيد كوههاى سخت، درختان زيتون، سـواحل بىنظير و تپههايى با خانههاى سفيد را در يك چشمانداز ببينيد؛ به همين دليل است كه بسيارى از وبلاگنويسان و طراحان لباس از جزيرههاى يونان بهعنوان تصوير پسزمينه خود استفاده مىكنند.

گســتردگى چشــماندازهاى يونان بسيار زياد است و از شهرهاى باستانى و در عين حال بينالمللى (آتن، تسالونيكى، هراكليون) تا زمينهاى كشاورزى پهناور پر از درختان زيتون و انجير تا جزايرى با خانههايى به رنگ سفيد كه روى تپهها به سمت درياى آبى قرار گرفته، گسترده شده است. يونان مقصد رؤيايى عاشقان عكاسى محسوب ميشود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.