كنوسوس ي هدنزهااىرهتراكوليون،ىچاهافرميسن شاهنربز يون هراگىانمينوس ىها

TOURISM - - جهانگشت -

■ هراكليون (ايراكليون)، در سـاحل شـمالى كرت قرار دارد و مركز، بندر اصلى و همچنين مركز صنعتـى اين جزيره اسـت. اين شـهر با جمعيت 174هـزار نفـر همچنان در حال توسـعه بـوده و چهارمين شهر بزرگ يونان بهشمار مىرود.

در زمانهاى قديم، هراكليون بندر كنوسوس بود و احتمــالاً مينوســىها در اين منطقه بــه تجارت طلا، ســراميك و زعفران مىپرداختند. مينوس قديمىترين تمدن شناختهشده در اروپاست كه بين سالهاى 2700 تــا 1450 پيش از ميلاد در كــرت زندگى مىكردند. آنها هنر، طبيعت و ورزش را دوســت داشتند و به نظر مىرسد مردم صلحطلبى بودند كه ايزدبانوهاى يونان را پرستش مىكردند.

امروزه اكثر بازديدكنندگان براى تماشــاى كاخ كنوســوس كــه متعلق به تمدن مينوســىها بــوده، از هراكليون بازديد مىكنند. گردشگران بسيارى از يونان و سراسر جهان به هراكليون سفر مىكنند تا از تماشاى جاذبههاى گردشگرى، ازجمله مناطق باستانشناسى و طبيعت زيباى آن لذت ببرند. در ادامه شما را با بهترين ديدنىهاى هراكليون آشنا مىكنيم.

شـهر قديمى: هراكليــون در اطــراف دريا توســعه يافته و »شــهر قديمى« هنوز در اطراف بندر متمركز اســت. فضاهاى طاقدار و منحنىشــكلى كه ونيزىهــا كشتىهايشــان را در آن تعمير مىكردند و تفرجگاه ساحلى شلوغى كه پر از رستورانهاى غذاى دريايى اســت، در اين قسمت از شهر وجود دارد. شهر قديمى بهوســيله ديوارهاى دفاعــى عظيمى محافظت مىشــود كــه البته قســمتهايى از آن تخريب شــده اســت. درون اين شــهر خيابانهاى عابرپيادهاى وجود دارد كه با ساختمانهاى مجلل، كليساها و بوتيكهاى

بســيار احاطه شدهاند و به ميدانى منتهى مىشوند كه وســط آن فــوارهاى زيبا قرار دارد و پــر از كافههاى شلوغ است.

هزارتوى افسـانهاى مينوس: منطقه باستانى كنوســوس، بزرگترين و بهترين منطقه حفاظتشــده مينوســىها در كــرت اســت كــه در 5 كيلومتــرى جنوبشــرقى هراكليون قرار دارد و دسترســى به آن با اتوبوس امكانپذير اســت. اين كاخ بزرگ، 4 جناح دارد و اطراف حياطى مركزى ساخته شده است. اعتقاد بر اين بوده كه كنوسوس، هزارتوى افسانهاى پادشاهى مينوس بهشــمار ميرفت. فضاهاى تشريفاتى، انبارها، تزيينات و سيستم تخليه پيچيده اين كاخ بسيار ماهرانه ساخته شده است.

كاوشها نشان مىدهد كه كاخى متعلق به 2هزار ســال پيش از ميلاد در اين محل وجود داشــته و آنچه امروز مىبينيد، از 1450 ســال پيــش از ميلاد بر جا مانده اســت. از اوايل قرن بيســتم نيز بازســازىهاى غيرقابــل تصــورى در كاخ كنوســوس انجــام شــده و بســيارى از نقاشــىهاى آن جايگزين شــده است؛ درحالىكه اصل آنها در موزه باستانشناسى هراكليون نگهدارى مىشود.

ديوارنـگاره گاوبازى: موزه باستانشناســى هراكليون يكى از بزرگترين موزههاى يونان و يكى از مهمترين موزههاى اروپاســت. نمايشــگاههاى اين موزه بازتاب مناســبى از تاريخ و ماقبل تاريخ كرت، از عصر نوســنگى تا امپراتورى روم اســت. همچنين نقاشــىهاى آبرنگى 3500ســاله از منطقه باســتانى كنوســوس، ازجمله نقاشى شاهزاده ليلى و ديوارنگاره گاوبازى، الهه مار متعلق به 1600 ســال قبل از ميلاد و صفحــه گلى فســتوس متعلق به 100 ســال قبل از ميلاد در اين موزه به نمايش گذاشته شده است. موزه باستانشناســى هراكليون در ضلع شرقى شهر قديمى قرار دارد و جاذبه اصلى هراكليون محسوب مىشود.

موزه تاريخى كرت: تاريخچه كرت بهخاطر اشــغالگران خارجى بســيار بغرنج، اما جذاب اســت. »مــوزه تاريخــى كرت« تاريــخ 1700ســاله جزيره از دوران مســيحيت اوليــه تــا دوران مــدرن را بــه تصوير مىكشــد. در اين مــوزه مىتوانيد مجموعهاى از نمادهــاى مذهبى، حكاكىهاى ســنگى، مجســمه، ســكه، نقاشى، ســراميك، پارچه و لباسهاى سنتى از دورههاى بيزانســى، ونيزى و تركى و همچنين فضايى غمانگيز براى يادبود شــهداى جنبش مقاومت كرت و جنگ جهانى دوم را تماشــا كنيــد. در موزه تاريخي كرت همهچيز بهخوبى به نمايش گذاشــته شــده و هر اثر برچســب واضحــى دارد. يك كافهباغ ســاكت و آرام هــم در اين موزه وجود دارد. اين موزه در فاصله 10 دقيقهاى از بندر قديمى واقع شده است.

قلعه كولس، ميزبان هنر: اين قلعه افسانهاى ونيــزى كه بــه آن كولس (بــه معناى قلعــه در زبان تركى) يا ‪Castello a Mare‬ )در زبان ايتاليايى به معناى قلعهاى در دريا) گفته مىشــود، در اطراف بندر هراكليون بنا شــده اســت. ونيزىها در اوايل قرن 13 ميلادى زمانى كه شهر را فتح كردند، اين قلعه بزرگ را ســاختند. امروزه قلعه كولس ميزبان نمايشگاههاى هنرى، نمايشها و كنسرتهاى موسيقى است. بازديد از ايــن قلعــه، هــر روز بهجز دوشــنبهها از ســاعت 8:30 صبــح تــا 3 بعدازظهــر در زمســتان و تــا 7 بعدازظهر در تابستان امكانپذير است.

فرشـته نگهبـان هراكليون: كليســاى جامع ســنتميناس يكــى از بزرگترين كليســاهاى يونان است. سنتميناس فرشته نگهبان هراكليون بوده و روز 11 نوامبر به مناســبت جشــن تكريم او در اين شــهر تعطيــل رســمى اســت. كليســاى جامع ســنتميناس بــراى ابراز سپاســگزارى اهالى هراكليــون از ميناس مقــدس بهخاطر محافظــت او از شــهر در 25 مارس 1862 ســاخته شــد. »موزه ســنتكاترين« و »ميدان ســنتكاترين« هــم نزديــك كليســاى جامــع واقع شده است.

كليســاى »آگيــوس تيتــوس« هــم در خيابــان بيســتوپنجم آگوستو واقع شــده و يكى از مهمترين آثار تاريخى هراكليون بهشمار مىرود. تاريخچه اين كليســا به ســال 961 برمىگــردد. در آن زمان نيكه فوروس فــوكاس، امپراتور بيزانــس، جزيره را تحت ســلطه امپراتورى بيزانس درآورد. »كليساى آگيوس تيتوس« در همين زمان بهمنظور احياى آدابورســوم ارتدكس در جزيره ســاخته شــد. اين كليســا در طول قرنهــاى بعد هم نمــاد هراكليون بهشــمار ميرفت و هميشه تحتتأثير مالكيتهاى مختلفى قرار ميگرفت؛ بهعنوان مثال، كليساى آگيوس تيتوس در زمان اشغال تركها به مسجد تبديل شد. »ميدان آگيوس تيتوس« و كافههاى فراوانى در نزديكى اين كليسا وجود دارد.

سـاحل كرت: كرت نهتنهــا داراى موزهها، آثار و جاذبههاى تاريخى فراوانى است، بلكه سواحل زيبــا و خيرهكنندهاى هم دارد. اكثر ســواحل محبوب اين جزيره از مركز هراكليون بســيار دور هســتند اما يكى از بهترين ســواحل آن »ساحل كارتروس« است كــه نزديــك هراكليون قرار دارد. اين ســاحل شــنى پهناور در 8 كيلومترى شــهر هراكليون واقع شــده و امكانات تفريحى بســيارى براى بازديدكنندگان جوان ارائ همىدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.